TUZEMSKÁ DAŇOVÁ JUDIKATURA

ODKLADNÝ ÚČINEK KASAČNÍ STÍŽNOSTI

Placený obsah

ZMĚNA ROZHODNUTÍ V ODVOLACÍM ŘÍZENÍ A NÁROK NA ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

Placený obsah

VRÁCENÍ PLATBY PROVEDENÉ ZA DAŇOVÝ SUBJEKT

Placený obsah

PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ, KTERÉ FORMÁLNĚ PLYNULY JINÝM OSOBÁM NA ZÁKLADĚ DOHOD O PROVEDENÍ PRÁCE

Placený obsah

ÚROKY Z KORUNOVÝCH DLUHOPISŮ JAKO VÝSLEDEK TRANSAKCE NAPLŇUJÍCÍ PRVKY ZNEUŽITÍ PRÁVA

Placený obsah

CHYBĚJÍCÍ DAŇ V ZANEDBATELNÉ VÝŠI JAKO ZNAK DAŇOVÉHO PODVODU

Placený obsah

PŘIZNÁNÍ ÚROKU V DVOJNÁSOBNÉ VÝŠI, NASTALO-LI NEOPRÁVNĚNÉ VYMÁHÁNÍ V DŮSLEDKU NEZÁKONNOSTI PLATEBNÍHO VÝMĚRU ZA JINÉ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Placený obsah

DORUČENÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY A URČENÍ OKAMŽIKU, OD KDY SE POVAŽUJE DOKUMENT ZA DORUČENÝ V PŘÍPADĚ DORUČENÍ FIKCÍ

Placený obsah

PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ A JEHO POSOUZENÍ PODLE OBSAHU JAKO ODVOLÁNÍ

Placený obsah

9 Afs 145/2021 - 54
ze dne 27. května 2022

NESEPSÁNÍ PROTOKOLU Z ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ A ÚŘEDNÍ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKO DŮKAZ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

Správce daně má povinnost sepsat protokol o ústním jednání, tzn. vytvořit listinu, která věrně zachycuje obsah jednání, seznámit s ní účastníky a nechat je protokol podepsat. Nesplní-li správce daně tuto povinnost, pak úřední záznam pořízený správcem daně z ústního jednání nelze v daňovém řízení použít jako důkaz.

Celý článek