TUZEMSKÁ DAŇOVÁ JUDIKATURA

PROKÁZÁNÍ LIKVIDACE ZNEHODNOCENÝCH ZÁSOB

Placený obsah

NEUNESENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE DAŇOVÝM SUBJEKTEM A ŽÁDOST O PROMINUTÍ ÚROKU Z PRODLENÍ

Placený obsah

NESPLNĚNÍ PODMÍNKY PRO TŘÍSTRANNÝ OBCHOD Z DŮVODU ABSENCE ÚDAJŮ NA DAŇOVÉM DOKLADU

Placený obsah

1 Afs 10/2024 - 33 ACEK PROPERTIES
ze dne 9. dubna 2024

PRINCIP LEGITIMNÍHO OČEKÁVÁNÍ V OTÁZCE POVINNOSTI DOKONČIT ŘÍZENÍ O DODATEČNÝCH DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍCH

Nemohl-li žalobce očekávat zásadní změnu dosavadní správní praxe, která byla k jeho tíži, a k níž došlo až několik měsíců poté, co podal dodatečná daňová přiznání, pak mu je nutno poskytnout ochranu jeho oprávněné důvěry v to, že správce daně posoudí běh lhůty pro stanovení daně v souladu se svou ustálenou správní praxí.

Celý článek

EXEKUČNÍ NÁKLADY JAKOŽTO PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ NESLEDUJÍCÍ OSUD DANĚ

Placený obsah

NEPROKÁZÁNÍ, ŽE ZDARMA POSKYTNUTÉ VSTUPENKY BYLY POSKYTNUTY JAKO PROTIPLNĚNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR

Placený obsah

DOMĚŘENÍ DPH Z DŮVODU, ŽE PO PROBĚHLÉ DAŇOVÉ KONTROLE NEBYLA NÁSLEDNĚ PROKÁZÁNA TVRZENÁ BUDOUCÍ EKONOMICKÁ ČINNOST

Placený obsah

PLNĚNÍ NA VÝSTUPU A PLNĚNÍ NA VSTUPU, KTERÉ NEZALOŽILO NÁROK NA ODPOČET

Placený obsah

NEPROKÁZÁNÍ, ŽE PRONAJATÝ BYT SLOUŽIL K SOUSTAVNÉ EKONOMICKÉ ČINNOSTI NÁJEMCE

Placený obsah

ZMĚNA VÝŠE PAUŠÁLNÍCH VÝDAJŮ V PRŮBĚHU ZDAŇOVACÍHO OBDOBÍ

Placený obsah