AKTUALITY

8. listopad 2023

ZMĚNA USTÁLENÉ JUDIKATURY VE VĚCI BĚHU PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ

Rozšířený senát NSS změnil ustálenou judikaturu, dle které soudní řízení, započaté po účinnosti daňového řádu, prodlužovalo nejdelší možnou desetiletou lhůtu pro stanovení daně. Tato judikatura je dle rozšířeného senátu v rozporu s jasným zněním zákona, kterému musí ustoupit.

Celý článek

12. září 2023

PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ PO UPLYNUTÍ SUBJEKTIVNÍ LHŮTY PRO JEHO PODÁNÍ

Rozšířený senát NSS se odklonil od dosavadní judikatury a uzavřel, že existuje možnost podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší po celou dobu běhu (objektivní) lhůty pro stanovení daně, a to bez ohledu na to, že marně uplynula subjektivní lhůta pro jeho podání.

Celý článek

20. červenec 2023

OTÁZKA, ZDA ČINNOST ČLENA ORGÁNU PRÁVNICKÉ OSOBY PŘEDSTAVUJE SAMOSTATNOU EKONOMICKOU ČINNOST

Respektovaná generální advokátka Juliane Kokott se vyjádřila k opětovně předložené předběžné otázce, v nyní projednávané věci, zda odměna člena představenstva akciové společnosti za jeho činnost představuje úplatu za výkon samostatné ekonomické činnosti. Tato problematika byla již před SDEU projednávána ve vztahu k členu dozorčí rady a jednateli, v obou případech negativně. Obdobně i NSS posuzoval tuto otázku ve vztahu k jednateli a členu […]

Celý článek

15. květen 2023

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSOBÁM ZDRŽUJÍCÍM SE V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Soudní dvůr EU odpověděl na zajímavou otázku, zda pro účely osvobození od daně v případě poskytování sociálních služeb mají být použity právní předpisy členského státu, ve kterém je poskytovatel služeb usazen, nebo právní předpisy členského státu, v němž jsou tyto služby fakticky poskytovány.

Celý článek

29. duben 2023

VRÁCENÍ PLATBY DPH PŘÍJEMCI PLNĚNÍ, POKUD NEDOŠLO K USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ

Nejvyšší správní soud odpověděl na otázku, zda lze příjemci plnění vrátit platbu daně, kterou učinil jako zvláštní zajištění daně na depozitní účet poskytovatele plnění podle § 109a ZDPH.

Celý článek

1. duben 2023

EMISE KORUNOVÝM DLUHOPISŮ

Nejvyšší správní soud se neztotožnil s názorem správce daně, že se dluhopis stává dluhopisem až v okamžiku svého vydání, kdy před tímto okamžikem neexistuje ani dluhopis vydaný, ani dluhopis emitovaný.

Celý článek

12. březen 2023

EXEKUČNÍ TITUL ZNĚJÍCÍ NA DPH SKUPINU A EXEKUCE VEDENÁ VŮČI JEJÍMU DŘÍVĚJŠÍMU ČLENOVI

Nejvyšší správní soud posuzoval otázku, zda může být exekučním titulem vůči členovi zaniklé DPH skupiny vykonatelný výkaz nedoplatků znějící na DPH skupinu a jejího zastupujícího člena, kterým je odlišná osoba, než člen, vůči kterému je vedena exekuce.

Celý článek

11. únor 2023

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK A OPRAVA ZÁKLADU DANĚ U NABYTÝCH POHLEDÁVEK

Soudní dvůr EU vydal rozsudek k otázce, zda je pojistitel, na kterého je postoupena pohledávka poté, co pojištěnému vyplatí hodnotu nezaplacené pohledávky, oprávněn provést opravu základu daně u nedobytné pohledávky.

Celý článek

1. únor 2023

PODÁNÍ ODCHYLUJÍCÍ SE OD STRUKTURY KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ, TAK JAK JE DEFINOVÁNA V POKYNU GFŘ

Nejvyšší správní soud judikoval, že Pokyn GFŘ D-24, v němž je stanovena struktura kontrolního hlášení, nebyl způsobilý uložit povinnost neodchýlit se od jím stanovené struktury.

Celý článek

19. leden 2023

MOŽNOST SPRÁVCE DANĚ OMEZIT OKRUH PODÁNÍ, KTERÁ JE MOŽNÉ ČINIT PROSTŘEDNICTVÍM E MAILOVÉ ADRESY PODATELNY

NSS se vyjádřil k možnosti podání formuláře kontrolního hlášení datovou zprávou opatřenou zaručeným podpisem na e-mailovou adresu elektronické podatelny správce daně.

Celý článek