AKTUALITY

1. únor 2023

PODÁNÍ ODCHYLUJÍCÍ SE OD STRUKTURY KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ, TAK JAK JE DEFINOVÁNA V POKYNU GFŘ

Nejvyšší správní soud judikoval, že Pokyn GFŘ D-24, v němž je stanovena struktura kontrolního hlášení, nebyl způsobilý uložit povinnost neodchýlit se od jím stanovené struktury.

Celý článek

19. leden 2023

MOŽNOST SPRÁVCE DANĚ OMEZIT OKRUH PODÁNÍ, KTERÁ JE MOŽNÉ ČINIT PROSTŘEDNICTVÍM E MAILOVÉ ADRESY PODATELNY

NSS se vyjádřil k možnosti podání formuláře kontrolního hlášení datovou zprávou opatřenou zaručeným podpisem na e-mailovou adresu elektronické podatelny správce daně.

Celý článek

15. prosinec 2022

NÁJEM NEMOVITÉ VĚCI VČETNĚ TRVALE INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ A STROJŮ

Generální advokát zveřejnil stanovisko k otázce, zda nájem hospodářské budovy sloužící k chovu drůbeže, včetně trvale instalovaného technického zařízení, které je určeno k tomuto chovu (systémy větrání, vytápění, osvětlení, atd.), má být osvobozen od daně jako celek, nebo je nutné pro účely DPH považovat nájem budovy a nájem technického vybavení za samostatná plnění.

Celý článek

18. listopad 2022

NEPENĚŽNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZA PRACOVNÍ VÝKONY

Soudní dvůr EU vydal rozsudek zabývající se otázkou, zda odměňování vybraných zaměstnanců za jejich pracovní výkony způsobem bezúplatného poskytování nákupních poukázek představuje poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce.

Celý článek

17. září 2022

ODEPŘENÍ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ Z MAJETKU NABYTÉHO V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Soudní dvůr EU se zabýval otázkou, zda lze kupujícímu odepřít nárok na odpočet z nabytí zastavené věci v rámci insolvenčního řízení, a to s odůvodněním, že kupující musel vědět nebo vědět měl, že prodávající z důvodu své platební neschopnosti neuhradí dlužnou daň.

Celý článek

14. září 2022

FORMALISTICKÝ POSTUP SPRÁVCE DANĚ V PŘÍPADĚ ZJEVNĚ CHYBNĚ OZNAČENÉHO KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

NSS posuzoval zákonnost postupu správce daně, který, poté co v termínu pro podání kontrolního hlášení za srpen 2019 obdržel podání nazvané kontrolní hlášení za leden 2019, uložil plátci daně pokutu z důvodu, že ani v náhradní lhůtě nepodal kontrolní hlášení za srpen 2019.

Celý článek

27. červenec 2022

ZPOCHYBNĚNÍ VYUŽITÍ REŽIMU TŘÍSTRANNÉHO OBCHODU Z DŮVODU ABSENCE SDĚLENÍ NA DAŇOVÉM DOKLADU OHLEDNĚ PŘENOSU DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE

Generální advokátka vydala stanovisko k otázce, zda níže popsané pochybení v rámci vystavení daňového dokladu může zpochybnit to, že se jedná o třístranný obchod.

Celý článek

3. červen 2022

RUČENÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ZA SPOLEČNOSTÍ NEODVEDENOU DPH

Generální advokátka vydala své stanovisko k otázce, zda vnitrostátní úprava stanovující povinnost solidárního ručení člena představenstva společnosti, který svým jednáním (opakovaným neoprávněným zvýšením své odměny za výkon funkce) způsobil, že společnost nebyla schopna uhradit dluh na DPH, do působnosti unijního práva (konkrétně čl. 325 SFEU a čl. 205 nebo 273 DPH směrnice).

Celý článek

27. květen 2022

OPRÁVNĚNOST K NAPADENÍ OPATŘENÍ MINISTRYNĚ FINANCÍ PROMÍJEJÍCÍ DPH ZA DODÁNÍ ELEKTŘINY A PLYNU

Nejvyšší správní soud potvrdil závěr městského soudu, že plátce DPH, který dále přeúčtovává elektřinu a plyn dodané mu, nebo uhrazené, v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021, není osobou aktivně legitimovanou k napadení opatření ministryně financí, kterého promíjí DPH za dodání těchto energií.

Celý článek

26. květen 2022

SUPARTICIPACE NA RIZIKU PLYNOUCÍ Z NESPLACENÍ ÚVĚRŮ

Generální advokátka publikovala stanovisko týkající se DPH režimu plnění dle subparticipační smlouvy, kterou si banka zajištovala krytí rizika z úvěrové smlouvy. Banka poskytla úvěr dlužníkovi a zároveň uzavřela s investiční fondem subparticipační smlouvu, dle které fond poskytl bance finanční prostředky odpovídající části jí poskytnutého úvěru. Dle smlouvy se banka zavázala po dobu jejího trvání fondu převádět inkasované splátky úvěrové pohledávky, které jí po dobu trvání úvěrové smlouvy splácel dlužník. Částka vyplacená fondem bance při sjednání subparticipační smlouvy byla variabilní v závislosti na rizikovosti každého jednotlivého úvěrového dlužníka.

Celý článek