AKTUALITY

15. květen 2023

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSOBÁM ZDRŽUJÍCÍM SE V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Soudní dvůr EU odpověděl na zajímavou otázku, zda pro účely osvobození od daně v případě poskytování sociálních služeb mají být použity právní předpisy členského státu, ve kterém je poskytovatel služeb usazen, nebo právní předpisy členského státu, v němž jsou tyto služby fakticky poskytovány.

Celý článek

29. duben 2023

VRÁCENÍ PLATBY DPH PŘÍJEMCI PLNĚNÍ, POKUD NEDOŠLO K USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ

Nejvyšší správní soud odpověděl na otázku, zda lze příjemci plnění vrátit platbu daně, kterou učinil jako zvláštní zajištění daně na depozitní účet poskytovatele plnění podle § 109a ZDPH.

Celý článek

1. duben 2023

EMISE KORUNOVÝM DLUHOPISŮ

Nejvyšší správní soud se neztotožnil s názorem správce daně, že se dluhopis stává dluhopisem až v okamžiku svého vydání, kdy před tímto okamžikem neexistuje ani dluhopis vydaný, ani dluhopis emitovaný.

Celý článek

12. březen 2023

EXEKUČNÍ TITUL ZNĚJÍCÍ NA DPH SKUPINU A EXEKUCE VEDENÁ VŮČI JEJÍMU DŘÍVĚJŠÍMU ČLENOVI

Nejvyšší správní soud posuzoval otázku, zda může být exekučním titulem vůči členovi zaniklé DPH skupiny vykonatelný výkaz nedoplatků znějící na DPH skupinu a jejího zastupujícího člena, kterým je odlišná osoba, než člen, vůči kterému je vedena exekuce.

Celý článek

11. únor 2023

POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK A OPRAVA ZÁKLADU DANĚ U NABYTÝCH POHLEDÁVEK

Soudní dvůr EU vydal rozsudek k otázce, zda je pojistitel, na kterého je postoupena pohledávka poté, co pojištěnému vyplatí hodnotu nezaplacené pohledávky, oprávněn provést opravu základu daně u nedobytné pohledávky.

Celý článek

1. únor 2023

PODÁNÍ ODCHYLUJÍCÍ SE OD STRUKTURY KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ, TAK JAK JE DEFINOVÁNA V POKYNU GFŘ

Nejvyšší správní soud judikoval, že Pokyn GFŘ D-24, v němž je stanovena struktura kontrolního hlášení, nebyl způsobilý uložit povinnost neodchýlit se od jím stanovené struktury.

Celý článek

19. leden 2023

MOŽNOST SPRÁVCE DANĚ OMEZIT OKRUH PODÁNÍ, KTERÁ JE MOŽNÉ ČINIT PROSTŘEDNICTVÍM E MAILOVÉ ADRESY PODATELNY

NSS se vyjádřil k možnosti podání formuláře kontrolního hlášení datovou zprávou opatřenou zaručeným podpisem na e-mailovou adresu elektronické podatelny správce daně.

Celý článek

15. prosinec 2022

NÁJEM NEMOVITÉ VĚCI VČETNĚ TRVALE INSTALOVANÝCH ZAŘÍZENÍ A STROJŮ

Generální advokát zveřejnil stanovisko k otázce, zda nájem hospodářské budovy sloužící k chovu drůbeže, včetně trvale instalovaného technického zařízení, které je určeno k tomuto chovu (systémy větrání, vytápění, osvětlení, atd.), má být osvobozen od daně jako celek, nebo je nutné pro účely DPH považovat nájem budovy a nájem technického vybavení za samostatná plnění.

Celý článek

18. listopad 2022

NEPENĚŽNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZA PRACOVNÍ VÝKONY

Soudní dvůr EU vydal rozsudek zabývající se otázkou, zda odměňování vybraných zaměstnanců za jejich pracovní výkony způsobem bezúplatného poskytování nákupních poukázek představuje poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce.

Celý článek

17. září 2022

ODEPŘENÍ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ Z MAJETKU NABYTÉHO V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Soudní dvůr EU se zabýval otázkou, zda lze kupujícímu odepřít nárok na odpočet z nabytí zastavené věci v rámci insolvenčního řízení, a to s odůvodněním, že kupující musel vědět nebo vědět měl, že prodávající z důvodu své platební neschopnosti neuhradí dlužnou daň.

Celý článek