AKTUALITY

23. prosinec 2021

PROKÁZÁNÍ JINAK SPOJENÝCH OSOB, KTERÉ VYTVOŘILY PRÁVNÍ VZTAH PŘEVÁŽNĚ ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ

K posouzení rozšířenému senátu NSS byla položena otázka, zda k prokázání účelově spojených osob (§ 23 odst. 7 písm. b) bod 5 ZDP) postačí toliko zjištění, že zde existuje nedůvodný nepřiměřený rozdíl mezi sjednanou cenou plnění a jeho cenou obvyklou, nebo navíc musí být správcem daně identifikovány další okolnosti na straně daňového subjektu, z nichž lze na takto cílené spojení usuzovat.

Celý článek

10. prosinec 2021

NEPROKÁZÁNÍ SKUTEČNÉHO POSKYTOVATELE PLNĚNÍ A MOŽNOST ODEPŘÍT NÁROK NA ODPOČET

Soudní dvůr včera poskytl odpověď na otázku položenou NSS týkající se možnosti nepřiznání nároku na odpočet DPH v situaci, kdy příjemce plnění neprokáže, že plnění poskytla konkrétní osoba povinná k dani.

Celý článek

12. listopad 2021

ÚPRAVA ZDPH JE V ROZPORU S UNIJNÍM PRÁVEM

Soudní dvůr EU se včera vyjádřil k předběžné otázce, zda úprava ZDPH, dle níž nelze provést opravu DPH u pohledávek, které vznikly v období šesti měsíců před rozhodnutím o úpadku, je v souladu s unijním právem.

Celý článek

12. listopad 2021

NEMOŽNOST ODEČÍST DPH PŘIZNANOU V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

SDEU se vyjádřil k otázce, zda lze odběrateli odepřít nárok na odpočet jím přiznané DPH, pokud na vystavené faktuře vědomě uvedl fiktivního dodavatele a správci daně neposkytl dostatečné údaje k ověření, že skutečný dodavatel jednal v postavení osoby povinné k dani.

Celý článek

29. říjen 2021

OPRAVA DANĚ PO UPLYNUTÍ ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PROVEDENÍ OPRAVY DANĚ UVEDENÉ NA DAŇOVÉM DOKLADU ZA FIKTIVNÍ PLNĚNÍ

Nejvyšší správní soud posuzoval postup správce daně, který kontrolovaným společnostem účastnícím se obchodního řetězce neuznal nároky na odpočet daně z důvodu fiktivních plnění, a současně jim ponechal povinnost uhradit daň na výstupu.

Celý článek

28.říjen 2021

POVINNOST PŘIZNAT DAŇ Z PLNĚNÍ, JEHOŽ CENA JE SPLATNÁ VE SPLÁTKÁCH

Soudní dvůr EU se vyjádřil ke vzniku povinnosti přiznat DPH v případě zprostředkování prodeje pozemků, kdy úhrada zprostředkovatelské provize byla sjednána v ročních splátkách.

Celý článek

8. říjen 2021

OPRAVA ZÁKLADU DANĚ BEZ DRŽBY DAŇOVÉHO DOKLADU

Soudní dvůr rozhodl, že snížení základu DPH nelze bezpodmínečně vázat na držbu daňového dokladu, lze-li poskytnutí příslušného plnění prokázat jiným způsobem.

Celý článek

28. srpen 2021

AKTIVACE RUČENÍ V PŘÍPADĚ PLATBY POSKYTNUTÉ NA JINÝ NEŽ SPRÁVCEM DANĚ ZVEŘEJNĚNÝ ÚČET

Nejvyšší správní soud shodně s předchozí judikaturou potvrdil, že ručení příjemce plnění nemůže být automaticky aktivováno v případě, že úplata převyšující dvojnásobek částky podle zákona o omezení plateb v hotovosti je uhrazena na jiný než správcem daně zveřejněný účet.

Celý článek

21. srpen 2021

OKAMŽIK VZNIKU POVINNOSTI PŘIZNAT DPH V PŘÍPADĚ SLOŽENÍ KUPNÍ CENY DO ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k otázce, zda poskytovateli zdanitelného plnění vzniká povinnost přiznat DPH k okamžiku, kdy je částka úplaty za zdanitelné plnění složena na účet třetí osoby, která vystupuje jako schovatel nebo svěřenecký správce.

Celý článek

17. srpen 2021

POSTUP PŘI URČENÍ, ZDA DOŠLO K VYTVOŘENÍ PRÁVNÍHO VZTAHU ZA ÚČELEM KRÁCENÍ DANĚ

Nejvyšší správní soud přisvědčil námitce daňovému subjektu, že bylo povinností správce daně nejprve zkoumat, zda lze daňový subjekt a jeho dodavatele považovat za jinak spojené osoby, tj. zkoumat existenci okolností, které by nasvědčovaly tomu, že se jedná o právní vztah, který vznikl převážně za účelem snížení základu daně.

Celý článek