AKTUALITY

30. duben 2024

SLUČITELNOST ZÁKONNÉ ÚROKOVÉ SAZBY ÚROKU ZE ZADRŽOVANÉHO NADMĚRNÉHO ODPOČTU S UNIJNÍ ÚPRAVOU

Nejvyšší správní soud provedl na základě kasační stížnosti podané správcem daně posouzení, zda zákonná úroková sazba u úroku z nadměrného odpočtu dle § 254a DŘ (repo sazba zvýšená o 2 procentní body) odpovídala unijní úpravě založené rozsudkem SDEU ve věcech C – 13/18 a C – 126/18 Sole-Mizo.

Celý článek

11. duben 2024

UPLATNĚNÍ SOLIDÁRNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NEZAPLACENOU DAŇ A SOUČASNÉ ODEPŘENÍ NÁROKU NA ODPOČET U TOTOŽNÉHO PLNĚNÍ

Druhý senát NSS se rozhodl předložit SDEU předběžnou otázku týkající se správní praxe, dle níž je vůči příjemci zdanitelného plnění uplatňováno ručení za nezaplacenou DPH dodavatelem a zároveň mu je odpírán nárok na odpočet této daně z důvodu zapojení do daňového podvodu. NSS požaduje vyjasnění, zda uvedený postup je v souladu s čl. 205 DPH směrnice (jehož obsahem je možnost zavedení solidárního ručení), ve spojení se zásadou proporcionality.

Celý článek

22. březen 2024

POCHYBENÍ PŘI UPLATNĚNÍ SAZBY DANĚ A ŽÁDOST O VRÁCENÍ ROZDÍLU MEZI ZÁKLADNÍ A SNÍŽENOU SAZBOU DANĚ

Soudní dvůr se pozitivně vyjádřil k možnosti žádat o vrácení rozdílu mezi původně neoprávněně uplatněnou základní sazbou daně a zákonnou sníženou sazbou.

Celý článek

8. březen 2024

OZNAMOVACÍ POVINNOST O PŘESHRANIČNÍCH USPOŘÁDÁNÍCH, KTERÁ JSOU POTENCIÁLNĚ AGRESIVNÍM DAŇOVÝM PLÁNOVÁNÍM

Generální advokát publikoval stanovisko k předběžné otázce, kterou iniciovala belgická komora daňových poradců a další subjekty, a jenž se týkala platnosti směrnice 2018/822, kterou se mění směrnice 2011/16 (směrnice DAC6, do tuzemského zákona transponovaná zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní).

Celý článek

15. únor 2024

ZOHLEDNĚNÍ TZV. ESENCIÁLNÍCH VÝDAJŮ

RS NSS se vyjádřil k otázce, zda v případě, že daňový subjekt nesplní důkazní břemeno stran prokázání daňové uznatelnosti konkrétního výdaje, a to za situace, kdy není zpochybněno účetnictví (daňová evidence) jako celek, je povinností správce daně stanovit daň podle pomůcek a v rámci toho zohlednit tzv. esenciální výdaje.

Celý článek

7. únor 2024

OTÁZKA, ZDA DLUHOPISY JSOU PODŘADITELNÉ POD LEGISLATIVNÍ ZKRATKU „ÚVĚRY A PŮJČKY“

První senát shledal názorový nesouhlas s dosavadní judikaturou NSS a rozhodl se položil rozšířenému senátu k posouzení otázku, zda úroky z dluhopisů lze subsumovat pod „úroky z půjček a úvěrů“ dle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP, a to s ohledem na možné využití legislativní zkratky „úvěry a půjčky“, jenž je obsažena v § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP.

Celý článek

12. leden 2024

SAZBA DPH U OPRAV A REKONSTRUKCÍ STAVEB PRO BYDLENÍ

Soudní dvůr EU publikoval závěry, které mohou přinést prospektivní upřesnění tuzemské legislativy. Soud odpovídal na otázku, zda lze podmínečně upravit uplatnění snížené sazby DPH u služeb renovace a opravy staveb pro bydlení.

Celý článek

23. prosinec 2023

„SAMOSTATNOST“ EKONOMICKÉ ČINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Soudní dvůr vydal vánoční rozsudek k otázce, která již byla předmětem rozhodování před různými soudy, v případě tuzemské jurisdikce pak odlišně, než kam směřovala unijní judikatura.

Celý článek

19. prosine 2023

KAMEROVÉ ZÁZNAMY VYŽÁDANÉ OD POLICIE ČR

NSS v návaznosti na zrušující nález ÚS opětovně posuzoval otázku použitelnosti dožádaných kamerových záznamů v daňovém řízení.

Celý článek

8. prosinec 2023

OKOLNOST ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ZAHRANIČÍ A JEJÍ VLIV NA ZÁVĚR O EXISTENCI ZNEUŽITÍ PRÁVA

Po zrušujícím rozsudku NSS vydal Městský soud v Praze další rozsudek v kauze zneužití práva v rámci skupinové restrukturalizace, která vyústila v enormní zadlužení žalobkyně bez jakéhokoliv ekonomického přínosu po proběhlé restrukturalizaci .

Celý článek