AKTUALITY

17. září 2022

ODEPŘENÍ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ Z MAJETKU NABYTÉHO V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ

Soudní dvůr EU se zabýval otázkou, zda lze kupujícímu odepřít nárok na odpočet z nabytí zastavené věci v rámci insolvenčního řízení, a to s odůvodněním, že kupující musel vědět nebo vědět měl, že prodávající z důvodu své platební neschopnosti neuhradí dlužnou daň.

Celý článek

14. září 2022

FORMALISTICKÝ POSTUP SPRÁVCE DANĚ V PŘÍPADĚ ZJEVNĚ CHYBNĚ OZNAČENÉHO KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

NSS posuzoval zákonnost postupu správce daně, který, poté co v termínu pro podání kontrolního hlášení za srpen 2019 obdržel podání nazvané kontrolní hlášení za leden 2019, uložil plátci daně pokutu z důvodu, že ani v náhradní lhůtě nepodal kontrolní hlášení za srpen 2019.

Celý článek

27. červenec 2022

ZPOCHYBNĚNÍ VYUŽITÍ REŽIMU TŘÍSTRANNÉHO OBCHODU Z DŮVODU ABSENCE SDĚLENÍ NA DAŇOVÉM DOKLADU OHLEDNĚ PŘENOSU DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE

Generální advokátka vydala stanovisko k otázce, zda níže popsané pochybení v rámci vystavení daňového dokladu může zpochybnit to, že se jedná o třístranný obchod.

Celý článek

3. červen 2022

RUČENÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ZA SPOLEČNOSTÍ NEODVEDENOU DPH

Generální advokátka vydala své stanovisko k otázce, zda vnitrostátní úprava stanovující povinnost solidárního ručení člena představenstva společnosti, který svým jednáním (opakovaným neoprávněným zvýšením své odměny za výkon funkce) způsobil, že společnost nebyla schopna uhradit dluh na DPH, do působnosti unijního práva (konkrétně čl. 325 SFEU a čl. 205 nebo 273 DPH směrnice).

Celý článek

27. květen 2022

OPRÁVNĚNOST K NAPADENÍ OPATŘENÍ MINISTRYNĚ FINANCÍ PROMÍJEJÍCÍ DPH ZA DODÁNÍ ELEKTŘINY A PLYNU

Nejvyšší správní soud potvrdil závěr městského soudu, že plátce DPH, který dále přeúčtovává elektřinu a plyn dodané mu, nebo uhrazené, v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021, není osobou aktivně legitimovanou k napadení opatření ministryně financí, kterého promíjí DPH za dodání těchto energií.

Celý článek

26. květen 2022

SUPARTICIPACE NA RIZIKU PLYNOUCÍ Z NESPLACENÍ ÚVĚRŮ

Generální advokátka publikovala stanovisko týkající se DPH režimu plnění dle subparticipační smlouvy, kterou si banka zajištovala krytí rizika z úvěrové smlouvy. Banka poskytla úvěr dlužníkovi a zároveň uzavřela s investiční fondem subparticipační smlouvu, dle které fond poskytl bance finanční prostředky odpovídající části jí poskytnutého úvěru. Dle smlouvy se banka zavázala po dobu jejího trvání fondu převádět inkasované splátky úvěrové pohledávky, které jí po dobu trvání úvěrové smlouvy splácel dlužník. Částka vyplacená fondem bance při sjednání subparticipační smlouvy byla variabilní v závislosti na rizikovosti každého jednotlivého úvěrového dlužníka.

Celý článek

24. květen 2022

MOŽNOST POVAŽOVAT PÍSEMNOU SMLOUVU ZA DAŇOVÝ DOKLAD

Generální advokát SDEU vydal stanovisko k předběžné otázce, zda písemná smlouva, ve které je uvedena DPH, může být sama o sobě považována za „fakturu“ ve smyslu DPH směrnice, tedy zakládat povinnost jejího vystavitele odvést DPH a založit nárok příjemce na odpočet této daně.

Celý článek

29. duben 2022

EXEKUCE NA ZÁKLADĚ ZAJIŠŤOVACÍHO PŘÍKAZU A POVINNOST ZKOUMAT OTÁZKU PREKLUZE PRÁVA STANOVIT DAŇ

Rozšířený senát NSS se odklonil od závěrů dřívější judikatury vylučující možnost zkoumat otázku prekluze práva stanovit daň při nařízení daňové exekuce na základě zajišťovacího příkazu na dosud nestanovenou daň.

Celý článek

7. duben 2022

PŘECHOD NA POMŮCKY A ZOHLEDNĚNÍ ESENCIÁLNÍCH NÁKLADŮ

Rozšířenému senátu byla položena otázka, za jakých podmínek má správce daně přejít k náhradnímu způsobu stanovení daně za použití pomůcek a zohlednit tzv. esenciální náklady.

Celý článek

24. březen 2022

NÁROK NA ODPOČET DPH V PŘÍPADĚ NEPROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI KONKRÉTNÍHO DODAVATELE

Rozšířený senát NSS vydal rozsudek vycházející z judikatury SDEU ve věci přiznání nároku na odpočet DPH, pokud není prokázáno, že zdanitelné plnění bylo přijato od jiného plátce DPH. Rozšířený senát uzavřel, že nárok na odpočet daně lze uplatnit i za situace, kdy dodavatel plnění není jednoznačně identifikován, pokud ze skutkových okolností s jistotou vyplývá, že dodavatel jednal v postavení plátce DPH.

Celý článek