POTVRZENÍ TZV. „ŠVARC SYSTÉMU“

14. říjen 2011

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku potvrdil svou ustálenou judikaturu zabývající se otázkou tzv. „švarc systému“. Soud opakovaně konstatoval, že dani z příjmů ze závislé činnosti jsou podrobeny příjmy z „obchodněprávních“ poměrů, ve kterých je poplatník povinen dbát pokynů plátce, a připomenul definiční prvky závislosti. V daném rozsudku se NSS mimo jiné vyjádřil k povinnosti správce daně provádět výslechy reprezentativního vzorku dotčených „kooperujících“ osob (v daném případě správce založil své závěry na výpovědích dvou osob z celkového počtu 120). Dle soudu, pokud nepřímé důkazy tvoří logický, ničím nenarušený a ucelený soubor vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících nepřímých důkazů, které spolehlivě a jednoznačně prokazují skutečnost, že vůlí kooperujících osob bylo chovat se jako zaměstnanci, provádění výslechů dalších osob bylo zcela nadbytečné, neboť vůle kooperujících osob pracovat ve vztahu obdobném závislé činnosti byla jednoznačně prokázána z důkazů, jež měl správce daně k dispozici v průběhu daňové kontroly.
V uvedeném rozsudku se NSS dále vyjádřil k zákonnosti ukončení daňové kontroly v případě zjištění početní chyby správcem daně po projednání zprávy o kontrole a námitce nesprávné aplikace disimulace právních úkonů.
Bližší podrobnosti k uvedenému rozsudku a judikatuře týkající se uvedené problematiky lze nalézt v předplatitelské sekci.