O produktu

Co je cílem produktu?

Záměrem provozovatele bylo vytvořit databázi judikatury, která uživatelům z řad odborné veřejnosti poskytne co nejucelenější pohled na rozhodovací praxi vrcholných soudů, a jenž pro ně bude zároveň uživatelsky přívětivá.
Databáze v současné době obsahuje více jak 3 300 zpracovaných rozsudků, které zásadním způsobem interpretují daňovou legislativu a přinášejí aktuální pohled na rozhodovací praxi vrcholných soudů.
Výběr rozsudků je prováděn tak, aby obsah databáze tvořila aktuálně využitelná judikatura. Databáze je tedy pravidelně aktualizována a doplňována o nově publikované rozsudky, jejichž závěry jsou pro výklad dotčené problematiky směrodatné.

 

V čem se produkt odlišuje od ostatních, na trhu dostupných databází soudní judikatury?

Produkt je vytvářen tak, aby přinášel aktuální pohled na vyvíjející se judikaturu a umožnil jeho uživatelům rychlou orientaci v soudní praxi, jenž se týká problematiky, kterou právě řeší.
Výběr rozsudků do databáze je selektivní, se zaměřením na konkrétní oblasti daňového práva.
Způsob zpracování judikatury akcentuje požadavek na stručné a přehledné pochopení řešené věci a závěrů z ní plynoucích. Na rozdíl od jiných databází, obsahem produktu není široká masa judikatury, která je ve své uceleném rozsahu obtížně použitelná pro rychlé nalezení požadovaných informací.

Z tohoto důvodu nejsou v databázi obsaženy rozsudky v plné, soudem publikované verzi, ale jsou zjednodušeně a uživatelsky přehledně zpracovány tak, aby umožnily srozumitelně pochopit problematiku daného sporu. Takto tvořená databáze uživateli poskytuje rychlý přehled o podstatných právních závěrech, které jsou v konkrétním rozsudku obsaženy a uživatel je efektivně informován o pohledu příslušného soudu na jím řešenou věc, a to bez časově náročného studia celého zdrojového textu rozsudku. Z daného důvodu pak zpravidla jednotlivý rozsudek ve svém úvodu obsahuje právní větu nebo shrnutí, jenž rekapitulují závěry soudu učiněné v příslušném sporu.

Jednotlivé rozsudky jsou zpravidla vzájemně provázány prostřednictvím odkazů na související judikaturu, případně je pod jednou tematickou oblastí obsaženo více rozsudků, které se jí zabývají.

Cílem produktu je přinášet aktuální, v praxi co nejpoužitelnější výběr judikatury, tudíž rozsudky již překonané následným judikatorním vývojem jsou z databáze částečně vyřazovány, není-li jejich použitelnost co do časového potenciálu stále možná.

 

Proč je důležitá znalost judikatury vrcholných soudů?

Konečné rozhodnutí v dané věci zpravidla spadá do kompetence tuzemského správního soudu. Tyto soudy jsou vázány jednak vlastní judikaturou, zejména však závěry judikatury tuzemských vrcholných soudů. Tyto vrcholné soudy jsou pak zavázány vykládat právní úpravu eurokonformním způsobem, tedy s ohledem na přímý a nepřímý účinek použitelného komunitárního práva, tak jak je interpretováno Soudním dvorem EU.

Chce-li být daňový subjekt ve sporu se správcem daně úspěšný, pak argumentační síla shora uvedené judikatury je nenahraditelná, neboť správce daně ne vždy postupuje tak, jak ho k tomu citovaná judikatura zavazuje. Za využití závěrů relevantní judikatury daňový subjekt jednak může předejít případnému samotnému nezákonnému rozhodnutí prvoinstančního správce daně, jednak docílit revize takovéhoto rozhodnutí prostřednictvím odvolání, a nebude-li přesto úspěšný, pak obdržet zrušující rozsudek správního soudu, a to na základě podané správní žaloby nebo kasační stížnosti. Navíc i v oblastech, na které judikatura zatím neposkytla potřebné odpovědi, lze použít výklad a argumentaci obsaženou ve sporech, jenž se takovéto oblasti blíží.

Taktéž lze zmínit i sjednocování judikatury vrcholných soudů, neboť i rozhodovací praxi těchto soudů je možné změnit, a to prostřednictvím rozhodování rozšířeného senátu NSS, případně pléna ÚS, nicméně je vhodné mít povědomí o takovéto soudní praxi a v kasační nebo ústavní stížnosti přesvědčivě navrhovat její korekci. V daném ohledu se pak plně uplatní znalost judikatorních závěrů Soudního dvora EU, neboť existují případy soudních sporů, které skončily neúspěchem daňového subjektu z důvodu nepoužití relevantní argumentace touto judikaturou, jelikož ta není, v případě, že ji žalobce argumentačně vhodně nepoužije, správnímu soudu vždy plně známa.