Obchodní podmínky

užiti produktu DAŇOVÁ JUDIKATURA na portálu www.danepravo.cz

Těmito obchodními podmínkami se řídí využívání v záhlaví uvedeného produktu mezi registrovaným uživatelem s placeným přístupem (dále zákazník) a obchodní společností LTmedia spol. s.r.o., IČ: 25998749, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, č. vložky 149574 (dále poskytovatel). Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem je uzavřen okamžikem odeslání elektronického formuláře OBJEDNÁVKY elektronickou cestou poskytovateli dle podmínek uvedených dále. Produkt je zákazníkem využíván prostřednictvím internetového portálu na adrese http://www.danepravo.cz (dále portál). Komunikace mezi poskytovatelem a zákazníkem probíhá elektronickou formou doručením podání na kontaktní e-mailovou adresu zúčastněné strany. Pro tyto účely se kontaktní e-mailovou adresou poskytovatele rozumí info@danepravo.cz.  Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřeného smluvního vztahu.

Popis produktu
Obsahem produktu je výběr judikatury publikované národními a zahraničními soudy dle kategorizace a struktury portálu. Výběr, kategorizace a textace judikatury jsou zpracovány poskytovatelem v rámci spolupráce týmu odborných spolupracovníků. Aktualizace produktu je prováděna periodicky dle publikací zdrojových materiálů, minimálně jednou týdně. Struktura a obsah portálu mohou být průběžně upravovány podle úvahy poskytovatele, vedoucí ke zkvalitnění odborného obsahu a jeho využitelnosti zákazníkem.

Přístup do produktu
Smlouva je uzavřena na základě odeslání formuláře OBJEDNÁVKA. Po potvrzení objednávky je zákazníkovi vystavena zálohová faktura na předplatné, která je odeslána na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Bezprostředně po úhradě předplatného zákazník obdrží formou e-mailové zprávy potvrzení o provedeném přístupu (přístupové údaje) a daňový doklad na objednanou službu.
Na základě zvolené licenční verze je zákazník oprávněn využívat produkt pro vlastní potřebu v počtu souběžných oprávněných uživatelů, který odpovídá příslušné licenci/multilicenci. Zákazník není oprávněn poskytnout přístupové údaje k využití produktu třetí osobě a je povinen zabezpečit své přístupové údaje před jejich zneužitím jinou osobou než oprávněným uživatelem. Oprávněným uživatelem se tímto rozumí zákazník a osoby činné v zaměstnaneckém poměru vůči zákazníkovi. Bude li na základě periodických datových analýz identifikováno, že produkt využívá jiná osoba než oprávněná, poskytovatel si vyhrazuje právo bezprostředního ukončení využívání produktu zákazníkem způsobem zablokování přístupu do produktu. Okamžikem zablokování přístupu dochází k výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele. Nároky poskytovatele plynoucí ze škody způsobené takovýmto porušením obchodních podmínek budou na zákazníkovi vymáhány v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zákazník tímto souhlasí s oprávněním poskytovatele provádět datovou kontrolu zamezující uvedenému nedovolenému zneužití produktu.
Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit provoz portálu z nutných technických důvodů (např. správa a údržba). K takovému omezení není předchozí souhlas zákazníka vyžadován.

Trvání využívání produktu
Využívání produktu je zákazníkovi umožněno na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Smlouva zaniká její výpovědí jednou ze smluvních stran nebo porušením některé ze smluvních podmínek, zejména se jedná o zákazníkem neuhrazené předplatné na předplatitelské období nebo zneužití produktu. Předplatitelské období trvá 12 kalendářních měsíců, počínaje dnem odeslání potvrzení přístupových údajů zákazníkovi. Využívání produktu je automaticky prodlužováno na další předplatitelské období, a to za předpokladu, že zákazník uhradí zálohovou fakturu na další předplatitelské období dle podmínek v ní uvedených. V případě neuhrazení zálohové faktury do data její splatnosti, bude zákazníkovi přístup do produktu zablokován a smlouva bude ukončena. K zablokování však nesmí dojít dříve než následující den po posledním dni již předplaceného období, pokud není na jiném místě těchto obchodních podmínek stanoveno jinak. Přístup do produktu je možné kdykoliv znovu aktivovat na základě objednávky.
Zákazník může využívání produktu kdykoliv ukončit písemnou výpovědí, zaslanou provozovateli nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplatitelského období na e-mailovou adresu poskytovatele. V takovém případě k ukončení poskytování produktu dojde poté, co poskytovatel obdrží uvedenou výpověď, ne však dříve než následující den po posledním dni již předplaceného období. V případě ukončení využívání produktu na základě písemné výpovědi zákazníkem během předplatitelské období, zákazník nemá nárok na vrácení poměrné výše předplatného od data ukončení využívání produktu do posledního dne předplaceného období.

Cena za užití produktu
Cena produktu je stanovena dle zákazníkem zvolené licenční verze v rámci objednávky produktu. Cena příslušné verze se řídí platným ceníkem v době učinění objednávky, resp. ceníkem platným v den vystavení zálohové faktury na nastávající předplatitelské období u stávajících zákazníků. Aktuální platný ceník je uveřejněn v sekci PLACENÝ OBSAH. Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, cena platná v aktuálním ceníku se vztahuje na nastávající předplatitelské období. Předplatné multilicence dle individuální sazby se stanoví dohodou na základě poptávky učiněné zákazníkem na kontaktní e-mailovou adresu poskytovatele. V daném případě zákazník v poptávce specifikuje požadovaný počet souběžných uživatelů.

Copyright
Produkt je výhradním duševním vlastnictvím poskytovatele, jenž nesmí být jakkoliv bez souhlasu poskytovatele použit nebo upravován. Zejména není bez předchozího výslovného souhlasu poskytovatele umožněno nad rámec vlastního užití jakýkoli obsah produktu nebo jeho dílčí část veřejně rozmnožovat, rozšiřovat či jinak veřejně užívat.

Odpovědnost poskytovatele
Poskytovatel nenese vůči zákazníkovi nebo jiným osobám odpovědnost za jakoukoli škodu spojenou s užitím informačního obsahu produktu nebo nemožností využívat produkt, resp. ve spojitosti s jeho funkčností. Zákazník si je vědom, že využívá produkt na vlastní odpovědnost a vlastní náklady, zejména související s využitím vlastních dálkových komunikačních prostředků. Dojde li k nepředvídanému přerušení nebo omezení poskytování produktu z důvodů na straně poskytovatele, poskytovatel je odpovědný pouze k obnovení poskytování produktu. V případě jakýchkoliv jiných nároků vznesených zákazníkem z důvodu potencionální nemožnosti využívání produktu z důvodu na straně poskytovatele, je odpovědnost poskytovatele limitována výší plnění poskytnutého zákazníkem za využívání produktu.

Zákazník bere na vědomí, že obsah produktu není nijak závazný a naplňuje pouze informativní charakter. V tomto ohledu zákazník není oprávněn uplatňovat na poskytovateli jakékoliv nároky plynoucí z využití informačního obsahu produktu.

Zpracování a ochrana osobních údajů
Veškeré zákazníkem poskytnuté osobní údaje budou poskytovatelem využity výhradně pro účely poskytnutí produktu a nebudou poskytnuty třetím osobám, vyjma situací předvídaných příslušným zákonem. Zákazník projevuje souhlas se zpracováním a uchováváním jeho osobních údajů poskytovatelem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník učiněním objednávky stvrzuje pravdivost údajů v ní uvedených. Zákazník souhlasí se zasíláním informací o případných dalších připravovaných produktech poskytovatele, tento souhlas může být zákazníkem kdykoli odvolán prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy poskytovatele.