ZOHLEDNĚNÍ TZV. ESENCIÁLNÍCH VÝDAJŮ

15. únor 2024

RS NSS se vyjádřil k otázce, zda v případě, že daňový subjekt nesplní důkazní břemeno stran prokázání daňové uznatelnosti konkrétního výdaje, a to za situace, kdy není zpochybněno účetnictví (daňová evidence) jako celek, je povinností správce daně stanovit daň podle pomůcek a v rámci toho zohlednit tzv. esenciální výdaje.
RS uzavřel, že správce daně nemá bez dalšího tuto povinnost přejít z dokazování na stanovení daně podle pomůcek a zohlednit tzv. esenciální výdaje. V rámci dokazování ale může zohlednit tyto esenciální výdaje, a to pouze za předpokladu, že daňový subjekt bez vážných pochybností prokáže, že deklarovaný výdaj skutečně musel být za existující plnění fakticky vynaložen, a to v určité výši, případně v minimálně určité výši.

Podrobnosti k rozsudku