DAŇ DAROVACÍ Z BEZÚPLATNĚ NABYTÝCH EMISNÍCH POVOLENEK

20. leden 2014

Koncem loňského roku NSS rozhodl o předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru, která se zabývala otázkou, zda mohou bezplatně přidělené povolenky na emise skleníkových plynů podléhat zdanění, v tuzemských podmínkách dotčeného období konkrétně dani darovací.
Dle čl. 10 směrnice 2003/87/ES byly členské státy povinny přidělit alespoň 90% povolenek zdarma. Předmětem sporu bylo, zda žalobci vyměřená daň darovací z bezúplatně nabytých povolenek je v souladu s citovaným právem EU, jmenovitě zda výklad pojmu „bezplatnost“, jenž je obsažen v citované ustanovení směrnice, brání zavedení jakékoliv platby poplatku či daně.