DODÁNÍ A INSTALACE FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ JAKO JEDINÉ PLNĚNÍ, KTERÝM JE DODÁNÍ ZBOŽÍ

12. srpen 2017

Před prázdninami vydal generální advokát Mengozzi své stanovisko ve věci, zda instalace fotovoltaických panelů na střechu obytného domu za prvé tvoří s dodání těchto panelů jediné složené plnění, a za druhé, pokud se jedná o takovéto jediné plnění, zda má povahu stavebních prací nebo se jedná o dodání zboží.
Na první otázku generální advokát odpověděl dle očekávání, že se jedná o jediné složené plnění (samozřejmě s výhradou případu odlišných dodavatelů, kdy jeden dodavatel dodává panely a jiný je instaluje, a případu existence takové časové prodlevy mezi dodáním panelů a jejich instalací, která není v případě běžných odběratelů obvyklá).
Na druhou, zajímavější otázku, pak odpověděl ve smyslu, že instalace fotovoltaických panelů zjevně nepředstavuje větší část celkové ceny daného jediného plnění a zpravidla spočívá v jejich technicky nenáročném ukotvení na střechu. V daném ohledu by tedy převládajícím prvkem daného jediného složeného plnění mělo být dodání zboží.
Bude-li SDEU sdílet tento pohled generálního advokáta, pak by takovéto posouzení mělo ovlivnit stávající tuzemskou správní praxi týkající se uplatnění sazeb DPH u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách pro bydlení (viz. §48 ZDPH).