FORMÁLNÍ NAPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIZNÁNÍ OSVOBOZENÍ VYPLACENÝM PODÍLŮM NA ZISKU

27. únor 2019

Soudní dvůr vydal důležitý rozsudek zabývající se otázkou, zda lze nepřiznat osvobození od daně dividendám, které vyplácí společnost se sídlem v jednom členském státě společnosti se sídlem v druhém členském státě. Byť směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností v daném případě ukládá povinnost osvobodit od zdanění takto vyplacené podíly na zisku, dánská daňová správa byla názoru, že toto osvobození lze odmítnout v případě, že společnost inkasující dividendy je pouze účelově vytvořenou společností, jejímž prostřednictvím dochází ke zneužití práva. Obdobná tématika byla posuzována i v souběžném rozsudku, jehož meritem bylo použití institutu zneužití práva při výplatě úroků mezi přidruženými společnostmi.
Soudní dvůr dal správci daně za pravdu a v rozsáhlých textech rozsudků podrobněji popsal okolnosti, za kterých lze osvobození od srážkové daně nepřiznat.

Podrobnosti k rozsudku I

Podrobnosti k rozsudku II