NSS POKLÁDÁ PŘEDBĚŽNÉ OTÁZKY SOUDNÍMU DVORU

8. leden 2012

Na základě kasační stížnosti podané finančním ředitelstvím ve věci žalobce města Žamberk se Nejvyšší správní soud rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru EU žádost o zodpovězení následujících předběžných otázek, jenž se týkají interpretace komunitárních pojmů provozování „sportu“ nebo „tělesné výchovy (tuzemská transpozice § 61 písm. d) ZDPH), jmenovitě:
– zda lze neorganizované, nesoustavné a rekreační sportovní aktivity, které je možné tímto způsobem provozovat v areálu letního koupaliště (např. rekreační plavání, rekreační provozování míčových her apod.), považovat za provozování sportu nebo tělesné výchovy ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. m) DPH směrnice?
– v případě kladné odpovědi na první otázku, má být poskytování přístupu za úplatu do takového areálu letního koupaliště, který nabízí svým návštěvníkům uvedenou možnost provozování sportovních aktivit, ovšem vedle jiných druhů zábavy či odpočinku, považováno za službu úzce související s provozováním sportu nebo s tělesnou výchovou osobám vykonávajícím sportovní nebo tělovýchovnou činnost ve smyslu uvedeného ustanovení směrnice a tedy za službu osvobozenou od DPH, pokud ji poskytuje nezisková organizace a jsou splněny další podmínky podle této směrnice?