NSS POKLÁDÁ SOUDNÍMU DVORU PŘEDBĚŽNÉ OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE VÝKLADU SMĚRNICE O  VZÁJEMNÉ POMOCI MEZI PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY ČLENSKÝCH STÁTŮ V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ

20. červen 2012

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru předběžné otázky týkající se výkladu směrnice o  vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní (77/799/EHS).
V daném sporu finanční úřad požadoval, v rámci mezinárodní pomoci při správě daní, vysvětlení zahraničních subjektů o průběhu obchodních případů mezi nimi a stěžovatelem. V návaznosti na odpovědi zahraničních subjektů, kteří jednání se stěžovatele popřeli, správce daně přikročil k doměření daňové povinnosti stěžovatele. Stěžovatel v kasační stížnosti tvrdil, že správce daně získal informace od zahraničních subjektů, prostřednictvím zahraničních správců daně, nezákonným způsobem, konkrétně namítal nemožnost se vyjádřit, resp. vyvrátit informace sdělené zahraničními správci daně a neumožnění být účasten výslechů zahraničních subjektů realizovaných dotčenými zahraničními správci daně.

Z důvodu pochybností NSS, zda daný postup dotčených správců daně byl v souladu s zmíněnou EU směrnicí, první senát NSS přerušil řízení a položil Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
– zda má daňový subjekt právo být informován o rozhodnutí správce daně podat žádost o poskytnutí údajů podle uvedené směrnice o vzájemné pomoci? Má daňový subjekt právo podílet se na formulování žádosti adresované dožádanému členskému státu? Pokud daňovému subjektu takováto práva nevyplývají z práva EU, je možné, aby mu obdobná práva přiznalo právo vnitrostátní?
– zda má daňový subjekt právo účastnit se výslechu svědků v dožádaném státě v průběhu vyřizování žádosti o poskytnutí údajů dle uvedené směrnice? Je dožádaný členský stát povinen předem vyrozumět daňový subjekt o tom, kdy bude výslech prováděn, pokud by byl o to dožadujícím členským státem požádán?
– zda je daňová správa v dožádaném členském státě při poskytnutí údajů podle uvedené směrnice povinna dodržet nějaký minimální obsah odpovědí tak, aby bylo zřejmé, z jakých zdrojů a jakým způsobem dospěla dožádaná daňová správa k poskytnutým informacím? Může daňový subjekt napadat správnost takto poskytnutých informací například z důvodu procesních vad řízení v dožádaném státě, které poskytnutí informací předcházelo? Či se uplatní princip vzájemné důvěry a spolupráce, podle něhož nelze informace poskytnuté dožádanou daňovou správou zpochybňovat?

judikatura daně z příjmu