ODEPŘENÍ NÁROKU NA ODPOČET DPH V SITUACI, KDY JIŽ NEEXISTUJE CHYBĚJÍCÍ DAŇ

30. duben 2021

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k zákonnosti postupu správce daně, který odmítl nárok na odpočet, neboť k okamžiku jeho uplatnění byl daňový subjekt účasten podvodného jednání a existovala zde chybějící daň z důvodu jejího nepřiznání dodavatelem. Daňový subjekt namítal, že ke dni, kdy mu byla pravomocně stanovena daňová povinnost, již tato chybějící daň neexistovala, jelikož v mezidobí byla  stanovena dodavateli z moci úřední a byla v plném rozsahu uhrazena.
Nejvyšší správní soud se ztotožnil s názorem daňového subjektu, že pokud ke dni vydání rozhodnutí o stanovení daně nastaly takové změny, že již nelze hovořit o chybějící dani, pak odepření nároku na odpočet daně by znamenalo narušení principu neutrality DPH.

Podrobnosti k rozsudku