PODVOD SPÁCHANÝ DODAVATELEM NA ÚKOR ODBĚRATELE A MOŽNOST ODBĚRATELE NEPROVÉST OPRAVU DŘÍVE UPLATNĚNÉHO ODPOČTU DPH

30. leden 2018

Generální advokát vydal dnes své stanovisko ve věci povinnosti provést opravu nároku na odpočet DPH, který odběratel uplatnil na základě jím uhrazené zálohové platby, jež se týkala plnění, které se v budoucnu nikdy z důvodu podvodného jednání dodavatele neuskutečnilo, a poskytnutá zálohová platba nebyla odběrateli nikdy vrácena s ohledem na skutečnost, že se dodavatel nacházel v úpadku.

Dle Generálního advokáta by podvodný úmysl dodavatele neměl mít žádný vliv na odběratelův prvotní nárok na odpočet DPH, kterou uhradil v rámci zálohové platby, ledaže by odběratel o tomto podvodném úmyslu věděl nebo vědět musel. Na druhou stranu skutečnost, že plnění, jež bylo zálohově zaplaceno, se nakonec nikdy neuskuteční, zakládá v zásadě povinnost odběratele opravit dříve uplatněný odpočet daně (změna okolností). Nicméně  pokud k neposkytnutí zaplaceného plnění došlo v důsledku podvodu spáchaného dodavatelem ke škodě odběratele, pak se dle názoru Generálního advokáta má uplatnit odchylka od uvedené povinnosti opravy odpočtu, neboť na takový podvod lze pohlížet jako na „krádež majetku“, kdy členský stát může fakultativně, s ohledem na jeho diskreční pravomoc,  opravu odpočtu v případech krádeže vyžadovat.