POUŽITÍ ZÁSADY IN DUBIO MITIUS

28. duben 2020

SDEU poskytl odpověď Krajskému soudu v Praze, který se ho dotázal, zda může za využití zásady in dubio mitius použít tu výkladovou variantu, která je pro osobu povinnou k dani nejpříznivější, a to i poté, co Soudní dvůr případně rozhodne, že takový výklad je neslučitelný s unijním právem.
Hmotněprávním meritem sporu bylo zkoumání nabytí práva nakládat se zbožím jako vlastník v případě přeshraničních dodávek pohonných hmot, kdy dle krajského soudu úprava ZDPH umožňuje osobám povinným k dani oprávněně předpokládat, že je-li zboží přepravováno do ČR v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, má tato skutečnost vliv na podmínky, jež platí pro převod práva nakládat s ním jako vlastník.

Podrobnosti k rozsudku
C ‑ 401/18 Herst I
C ‑ 401/18 Herst II