POVINNOST ODVOLACÍMU ORGÁNU V RÁMCI DOKAZOVÁNÍ

17. červenec 2020

Rozšířený senát NSS se vyjádřil k postupu odvolacího orgánu v rámci provádění dokazování, konkrétně k otázce, v jakém rozsahu je odvolací orgán povinen seznámit daňový subjekt s informacemi a úvahami, z nichž ve svém rozhodnutí vychází.
Rozšířený senát NSS učinil závěr, že odvolací orgán je povinen seznámit daňový subjekt nejen s výčtem a obsahem provedených důkazů, ale i se závěry, které z nich pro zjištěný skutkový stav dovozuje, resp. s úvahami, jimiž se při hodnocení důkazů řídil.
Věcně obdobou problematiku následně posuzoval i třetí senát NSS, konkrétně povinnost odvolacího orgánu projednat s daňovým subjektem „seznámení“ s právním názorem, jež je odlišný od toho, který učinil prvoinstanční správce daně. NSS dospěl k závěru, že odvolací orgán nemá povinnost postupovat analogicky jako v případě projednání zprávy o daňové kontrole, tudíž mu zákon neukládá, aby s daňovým subjektem takovéto „seznámení“ projednal. Jelikož zákon nestanoví konkrétní formu „seznámení“, je nutno na tento úkon odvolacího orgánu nahlížet v materiálním smyslu.
Soud se také vyjádřil k rozsahu a podobě „seznámení“. Ohledně podoby aproboval (volitelnou) listinnou podobu, k rozsahu uvedl, že nepostačí odkázat na obsah správního spisu, ale odvolací orgán musí prokazatelně a v náležité kvalitě seznámit daňový subjekt se svým hodnocením důkazů a z nich vyvozovaných skutkových zjištění.

Podrobnosti k rozsudkům
1 Afs 438/2017 – 52 Strojmetal Aluminium Forging
3 Afs 80/2019 – 126 Českomoravská olejářská