PROMLČECÍ DOBA U POKUT ULOŽENÝCH DLE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ

30. září 2020

Nejvyšší správní soud se vyjádřil k délce promlčecí doby pro zánik odpovědnosti za správní delikt, za který je uložena pokuta dle zákona o účetnictví, jedná-li se o delikt, za nějž není pokuta stanovena pevnou sazbou, ale procentem z hodnoty aktiv.

Podrobnosti k rozsudku