ROZSAH DOKAZOVÁNÍ SPRÁVCE DANĚ VE VĚCI PŘEDÁNÍ DÍLA

25. leden 2013

NSS vydal extenzivní popis průběhu a rozsahu dokazování, které tížilo správce daně ve sporu, v němž byla řešena otázka, zda zhotovitel stavby měl v roce 2007 vykázat zdanitelné výnosy plynoucí z provedení tohoto díla, neboť bylo najisto postaveno, že v březnu daného roku bylo na stavbu vydáno kolaudační rozhodnutí a v témže měsíci byla mezi objednatelem díla a zhotovitelem jako nájemcem uzavřena nájemní smlouva. Na základě takto jasně sousledných skutečností není překvapivé, že správce daně uzavřel, že již v roce 2007 došlo k předání a převzetí díla a zhotovitel měl vykázat výnosy plynoucí z provedení díla. Dle názoru správce daně bylo za daných okolností nerozhodné, že v roce 2007 nedošlo k protokolárnímu předání a převzetí díla (dle zhotovitele dílo vykazovalo vady a nedodělky), ani k fakturaci díla.
NSS rozhodnutí správce daně zrušil, neboť jím provedené dokazování nevedlo k řádně zjištěnému skutkovému stavu a z jeho strany došlo k závažnému porušení zásad daňového řízení.

Podrobnosti k tomuto inspirativnímu rozsudku naleznete zde >>