SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ SE SPRÁVOU INVESTIČNÍCH FONDŮ

6. duben 2020

V březnu publikoval generální advokát stanovisko k otázce, jak stanovit výši daně v případě, kdy je velmi obtížně určit, jaký podíl ze služeb  se vztahuje k činnosti osvobozené a jaký k činnosti zdanitelné. Na rozsáhlém textu stanoviska lze mimo jiné demonstrovat variabilitu zdrojových judikatorních postulátů a z nich plynoucích východisek pro danou věc, jež činí z daňové materie vskutku alchymistický rituál.
Společnost ze třetí země poskytovala správci fondů kolektivního investování služby spočívající v možnosti využívat (na základě licenční smlouvy)  softwarovou platformu Aladdin. Platforma umožňovala držiteli licence získávat informace týkající se správy investičních fondů, a to dle potřeby odpovídající  různým fázím investičního cyklu, jako je analýza trhu, sledování výkonnosti, hodnocení rizik, kontrola dodržování právních předpisů a provádění transakcí. Správce, konkrétně správci jednotlivých portfolií, tyto informace využíval jak pro správu fondů kolektivního investování, tak pro správu jiných fondů (ty představovaly většinu jím spravovaných fondů). Předmětem zkoumání bylo, zda dotčené služby představují jediné plnění, a pokud ano, jaký daňový režim se na něj uplatní, jelikož služby určené pro správu fondů kolektivního investování nesou osvobození a  služby určené pro správu jiných fondů osvobození využívat nemohou.
Dle AG shora popsané informace mohou být považovány za jediný tok informací, jelikož  správci portfolií měli zájem o kombinaci citovaných informací, tudíž ty byly natolik rovnocenné a vzájemně propojené, že jejich poskytování lze považovat za jedno nerozdělitelné hospodářské plnění.  Ohledně daňového režimu tohoto plnění AG akcentoval záměr unijního zákonodárce, kterým bylo osvobodit toliko správu fondů kolektivního investování, a to s cílem ulehčit drobným investorům investování peněz, a nerozšiřovat působnost tohoto osvobození na jiné druhy fondů, tudíž uzavřel, že dotčené jediné plnění nemůže využívat osvobození. Zároveň AG též připustil, že osvobození by mohlo být uplatněno, pokud by bylo možné správci daně poskytnout podrobné údaje umožňující přesně a objektivně určit, které konkrétní služby byly poskytovány ve prospěch fondů kolektivního investování.