STANOVENÍ ODPOČTU DPH U PLNĚNÍ PŘIJATÝCH POBOČKOU, JEŽ SLOUŽÍ JAK PRO ÚČELY POBOČKY, TAK JEJÍHO ZŘIZOVATELE

25. říjen 2018

Generální advokát vydal stanovisko k zajímavé otázce, jak má být stanoven odpočet DPH z plnění, která francouzská pobočka britské investiční banky přijala ve Francii. Předběžná otázka pak směřovala na režimy odpočtů u plnění využitých pobočkou výlučně pro svá plnění, tak plnění výlučně sloužící pro zřizovatelem uskutečněná plnění, a také plnění ve formě režijních nákladů (přijatá plnění jsou použita jak pobočkou, tak zřizovatelem).
Generální advokát byl toho názoru, že při stanovení odpočtu (I) u přijatých plnění využitých výlučně pobočkou má být použit DPH francouzský režim, (II) u přijatých plnění využitých výlučně zřizovatelem se použije DPH režim, který vůči třetím osobám uplatňuje zřizovatel, tj. britský daňový režim (jsou-li plnění poskytnutá zřizovatelem zdanitelná dle britské úpravy, tak pobočce vzniká nárok na plný odpočet, ale jen tehdy, jsou-li současně dotčená výstupní plnění dle francouzské úpravy považována za plnění s nárokem na odpočet). Obdobně pokud zřizovatel využije takováto plnění pro (III) smíšené účely, tak pobočce vznikne nárok na odpočet v poměrné výši dle koeficientu, který zohlední jak obrat pobočky, tak obrat zřizovatele (shodně pak má být postupováno i v případě shora citovaných režijních nákladů).