ÚPRAVA ČLENSKÉHO STÁTU UMOŽŇUJÍCÍ UKONČIT SOUDNÍ SPOR TÝKAJÍCÍ SE DPH BEZ ROZHODNUTÍ VE VĚCI SAMÉ

26. listopad 2011

Generální advokátka Eleanora Sharpston publikovalo své stanovisko ve věci C – 500/10 týkající se slučitelnosti italské právní úpravy s povinností členského státu zajistit účinné vybírání DPH. Dotčená národní úprava, jenž byla přijata za účelem snížení pracovního přetížení daňových soudů, stanovovala, že ve sporech týkajících se DPH mezi osobou povinnou k dani a správcem daně, v nichž uplynulo 10 let od zahájení řízení v prvním stupni, je řízení o opravném prostředku, který podal správce daně v návaznosti na rozsudky vydané v jeho neprospěch v prvním i druhém stupni, soudem rozhodujícím o tomto opravném prostředku automaticky ukončeno bez rozhodnutí ve věci samé.
Generální advokátka vyjádřila svůj názor, že čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU, ani příslušná ustanovení VI. směrnice, takovéto vnitrostátní právní úpravě nebrání.