VÝPLATA DIVIDEND SUBJEKTŮM KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ, KTEŘÍ FORMÁLNĚ PODLÉHAJÍ ZDANĚNÍ

15. březen 2017

Soudní dvůr EU se vyjádřil k otázce týkající se aplikace směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností, jež má dopad na četné případy podílů na zisku vyplácených subjektům kolektivního investování, které jsou povětšinou zakládány ve státech Beneluxu.
Předmětem četných odborných diskusí byla otázka, zda lze společnost, která formálně podléhá korporátní dani (je zdaněna nulovou sazbou), považovat za mateřskou společnost pro účely uvedené směrnice, a tedy vyplacené dividendy osvobodit od srážkové daně. Soudní dvůr učinil závěr, že nikoliv, neboť takováto společnost, byť není od daně osvobozena, není prakticky povinna daň platit, a tudíž ji nelze považovat za společnost členského státu ve smyslu uvedené směrnice.

Podrobnosti k rozsudku