ZDANĚNÍ SPOLEČNOSTÍ – ČINNOSTI V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

ROZPUŠTĚNÍ OPRANÝCH POLOŽEK PO PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

Placený obsah

NEUZNATELNOST ÚROKOVÝCH NÁKLADŮ V RÁMCI SKUPINY JAKO NÁSTROJ BOJE PROTI DAŇOVÝM ÚNIKŮM

Placený obsah

5 Afs 138/2017 - 79 a C ‑ 405/18 AURES Holdings
ze dne 13. března 2020 a ze dne 27. února 2020

PŘENOS ZAHRANIČNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY S OHLEDEM NA PŘEMÍSTĚNÍ MÍSTA SKUTEČNÉHO VEDENÍ

Tuzemské ani evropské právo neumožňuje subjektu z jiného členského státu při pouhém přesunu místa výkonu podnikatelské činnosti, resp. přesunu místa vedení, do tuzemska uplatnit daňovou ztrátu vzniklou v jiném členském státě.

Celý článek

ZNEUŽITÍ PRÁVA V PŘÍPADĚ VÝPLATY ÚROKŮ MEZI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI Z RŮZNÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

Placený obsah

SANKCE ZA PRODLENÍ PŘI POSKYTNUTÍ DŮKAZŮ O DAŇOVÉM DOMICILU

Placený obsah

C ‑ 650/16 Bevola
ze dne 12. června 2018

MOŽNOST ZOHLEDNIT ZTRÁTU ZAHRANIČNÍ STÁLÉ PROVOZOVNY V REŽIMU VYNĚTÍ PŘÍJMŮ STÁLÉ PROVOZOVNY ZE ZDANĚNÍ V TUZEMSKU

Zřizovatel je oprávněn v tuzemsku odečíst od svého základu daně ztrátu zahraniční stálé provozovny, neexistuje-li již žádná možnost jejího odpočtu v zahraničí, a to i v situaci, kdy se obecně příjmy stálé provozovny vyjímají v tuzemsku ze zdanění.

Celý článek

OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ Z PŘEVODU PODÍLU V OBCHODNÍ KORPORACI – DAŇOVÁ NEDOPOČITATELNOST KURZOVÉ ZTRÁTY VYKÁZANÉ V SOUVISLOSTI S PŘEVODEM

Placený obsah

MEZINÁRODNÍ PRONÁJEM PRACOVNÍ SÍLY – SLUČITELNOST TUZEMSKÉ ÚPRAV S  KOMUNITÁRNÍM PRÁVEM

Placený obsah

PŘEVOD DAŇOVÝCH ZTRÁT V RÁMCI SKUPINY – PODMÍNKA, ABY PROPOJUJÍCÍ SPOLEČNOST BYLA REZIDENTEM

Placený obsah

C - 123/11 A Oy
ze dne 21. února 2013

FÚZE SPOLEČNOSTÍ – MOŽNOST MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI ODEČÍST ZTRÁTY DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

Unijní právo v zásadě nebrání tomu, aby mateřské společnosti nebylo umožněno odečíst od základu daně ztráty, které nerezidentní dceřiné společnosti vznikly v obdobích před fúzí. Nicméně pokud mateřská společnost prokáže, že dceřiná společnost vyčerpala možnosti zohlednit ztráty a že neexistují možnosti, aby je ve státě svého sídla uplatnila v budoucích zdaňovacích obdobích buď dceřiná společnost sama, anebo třetí osoba, […]

Celý článek