ZDANĚNÍ OBČANŮ

POKUTA ZA NEVYHOVĚNÍ POVINNOSTI SDĚLIT INFORMACE POŽADOVANÉ SPRÁVCEM DANĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O VÝMĚNU INFORMACÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Placený obsah

VYNĚTÍ ZAHRANIČNÍCH PŘÍJMŮ ZE ZDANĚNÍ S VÝHRADOU DAŇOVÉ PROGRESE A MOŽNOST ODEČÍST VÝDAJE NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ, KTERÉ BYLY HRAZENY V ZAHRANIČÍ

Placený obsah

ODEČET ÚROKŮ Z HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU, KTERÝ NEREZIDENT ČERPAL NA POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI VE STÁTĚ SVÉHO BYDLIŠTĚ

Placený obsah

VZÁJEMNÁ POMOC MEZI PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY ČLENSKÝCH STÁTŮ V OBLASTI PŘÍMÝCH DANÍ

Placený obsah

C - 292/04, C - 262/09 Meilicke, C - 319/02 , Manninenem
ze dne 6. března 2007, ze dne 30. června 2011 a ze dne 12. září 2002

ZÁPOČET DANĚ SRAŽENÉ Z DIVIDEND

EU Smlouva brání právní úpravě, na základě které je vyloučen nárok na zápočet daně z titulu dividend, které jsou tuzemskému akcionáři vypláceny společnostmi se sídlem v jiném členském státě, pokud takovýto zápočet je umožněn, jsou li dividendy vyplaceny tuzemskou společností. Výše započitatelné daně však nemůže převýšit částku daně z příjmu, kterou jsou zatíženy tuzemské dividendy. Pro účely zápočtu […]

Celý článek

ODEČET OD ZÁKLADU DANĚ – POPLATEK ZA UNIVERZITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ USKUTEČNĚNÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Placený obsah

ODEČET OD ZÁKLADU DANĚ – POJISTNÉHO ZAPLACENÉ V  JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

Placený obsah

ROZDÍLNÉ ZACHÁZENÍ S DAŇOVÝMI POPLATNÍKY NEREZIDENTY

Placený obsah

PŘIZNÁNÍ BONUSU Z DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ

Placený obsah

DIVIDENDY ZDANĚNÉ U ZDROJE BEZ MOŽNOSTI ZÁPOČTU SRÁŽKOVÉ DANĚ VE STÁTĚ PŘÍJEMCE

Placený obsah