PŘÍME DANĚ

ROZPUŠTĚNÍ OPRANÝCH POLOŽEK PO PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

Placený obsah

NEUZNATELNOST ÚROKOVÝCH NÁKLADŮ V RÁMCI SKUPINY JAKO NÁSTROJ BOJE PROTI DAŇOVÝM ÚNIKŮM

Placený obsah

POŽADAVEK NA SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO VRÁCENÍ ROZDÍLU MEZI VNITROSTÁTNÍ SRÁŽKOVOU DANÍ A DANÍ DLE SZDZ

Placený obsah

PRÁVNÍ FORMA INVESTIČNÍHO FONDU A MOŽNOST ODLIŠNÉHO DAŇOVÉHO ZACHÁZENÍ

Placený obsah

ROZDÍLNÁ VÝŠE SRÁŽKOVÉ DANĚ U DIVIDEND VYPLÁCENÝCH SUBJEKTŮM KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ

Placený obsah

APLIKACE SRÁŽKOVÉ DANĚ NA FIKTIVNÍ ÚROKY Z BEZÚROČNÉ ZÁPŮJČKY POSKYTNUTÉ MATEŘSKOU SPOLEČNOSTÍ

Placený obsah

POKUTA ZA NEVYHOVĚNÍ POVINNOSTI SDĚLIT INFORMACE POŽADOVANÉ SPRÁVCEM DANĚ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O VÝMĚNU INFORMACÍ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

Placený obsah

MAXIMÁLNÍ VÝŠE ZAHRANIČNÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ, KTEROU LZE ZAPOČÍST NA TUZEMSKOU DAŇ Z PŘÍJMU

Placený obsah

BEZÚROČNÁ PENĚŽNÍ ZÁPŮJČKA MEZI STÁLOU PROVOZOVNOU A ZŘIZOVATELEM

Placený obsah

5 Afs 138/2017 - 79 a C ‑ 405/18 AURES Holdings
ze dne 13. března 2020 a ze dne 27. února 2020

PŘENOS ZAHRANIČNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY S OHLEDEM NA PŘEMÍSTĚNÍ MÍSTA SKUTEČNÉHO VEDENÍ

Tuzemské ani evropské právo neumožňuje subjektu z jiného členského státu při pouhém přesunu místa výkonu podnikatelské činnosti, resp. přesunu místa vedení, do tuzemska uplatnit daňovou ztrátu vzniklou v jiném členském státě.

Celý článek