DAŇ Z PŘÍJMŮ

ZRUŠENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ NA POZEMCÍCH PROSTŘEDNICTVÍM SMĚNY POZEMKŮ

Placený obsah

APLIKACE SRÁŽKOVÉ DANĚ NA PŘÍJEM Z PRONÁJMU LETADLA

Placený obsah

PROJEKT VÝZKUMU A VÝVOJE POŘÍZENÝ DODAVATELSKY

Placený obsah

6 Afs 125/2021 – 56 Galmet trade
ze dne 28. února 2023

DAŇOVÁ UZNATELNOST VÝDAJŮ JAKO PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA POSOUZENÁ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Otázka faktického uskutečnění plnění je přímo předmětem daňového řízení, které spadá do působnosti správce daně, tudíž ten není vázán rozsudkem trestního soudu, který ve svém výroku deklaruje uskutečnění sporného plnění. Je však závažnou vadou řízení, pokud správce daně odmítne trestní rozsudek vůbec zohlednit jako důkaz s odůvodněním, že není pro něj závazný.

Celý článek

ČINNOST ČLENŮ SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI POSOUZENÁ JAKO VÝKON ZÁVISLÉ PRÁCE

Placený obsah

MOTIVAČNÍ ODMĚNA POSKYTOVANÁ VÝROBCEM ZAMĚSTNANCŮM JINÉ OSOBY, KTEŘÍ PRODÁVAJÍ JEHO VÝROBKY

Placený obsah

VÝPLATA PODÍLU NA ZISKU ZASTŘENÁ PRODEJEM OBCHODNÍCH PODÍLŮ

Placený obsah

NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ DAŇOVÉ ZTRÁTY OD ZÁKLADU DANĚ, POKUD K JEJÍMU KONEČNÉMU VYMĚŘENÍ DOJDE AŽ PO UPLYNUTÍ HMOTNĚPRÁVNÍ LHŮTY 5 LET NÁSLEDUJÍCÍCH PO OBDOBÍ, ZA KTERÉ SE VYMĚŘUJE

Placený obsah

POSOUZENÍ OTÁZKY, ZDA SE JEDNÁ O PŘÍJEM SKUTEČNÝ, NIKOLIV ZDÁNLIVÝ

Placený obsah

NÁHRADA VYPLACENÁ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

Placený obsah