SPRÁVA DANÍ

NAPADENÁ NEVYKONATELNOST EXEKUČNÍHO PŘÍKAZU Z DŮVODU NEPOSTIŽITELNOSTI STAROBNÍHO DŮCHODU

Placený obsah

ROZHODNUTÍ SPRÁVCE DANĚ O JINÉM NÁROKU, NEŽ KTERÝ ŹALOBCE UPLATNIL

Placený obsah

POCHYBENÍ SPRÁVNÍHO SOUDU STRAN NEODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ VE VĚCI URČENÍ OKAMŽIKU PŘEDEPSÁNÍ ÚROKU NA OSOBNÍ DAŇOVÝ ÚČET DAŇOVÉHO SUBJEKTU

Placený obsah

NÁROK NA PŘIZNÁNÍ ÚROKU Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ DLE PODMÍNEK DAŇOVÉHO ŘÁDU I ZA DOBU PŘED JEHO ÚČINNOSTÍ

Placený obsah

ÚČINNOST PODÁNÍ OPATŘENÉ KVALIFIKOVANÝM PODPISEM NA E-MAILOVOU ADRESU ELEKTRONICKÉ PODATELNY SPRÁVCE DANĚ

Placený obsah

PŘIMĚŘENOST VYDÁNÍ EXEKUČNÍCH PŘÍKAZŮ POTÉ, CO BYLO ZŘÍZENO ZÁSTAVNÍ PRÁVO K MAJETKU DAŇOVÉHO DLUŽNÍKA

Placený obsah

NEPROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DOMĚŘENÉ DANĚ Z DŮVODU OBSTRUKČNÍHO JEDNÁNÍ PŘI UKONČENÍ DAŇOVÉ KONTROLY, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ DOŠLO K DOMĚŘENÍ DANĚ

Placený obsah

POUŽITELNOST PROSTÉHO PŘEKLADU CIZOJAZYČNÉ LISTINY V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

Placený obsah

ROZSAH ZMOCNĚNÍ – JEDNÁNÍ ZMOCNĚNCE V RÁMCI ZPĚTVZETÍ ODVOLÁNÍ

Placený obsah

2 Afs 60/2021 - 23 EKO Logistics
ze dne 30. prosince 2022

STANOVENÍ DANĚ PO ZAHÁJENÉM POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ – ZRUŠENÍ PLATEBNÍHO VÝMĚRU V DŮSLEDKU MARNÉHO UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY – NÁROK NA ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

Pokud správce daně z důvodu marného uplynutí lhůty pro stanovení daně nevydá pravomocné rozhodnutí o stanovení daně, pak tvrzený nadměrný odpočet DPH je konkludentně vyměřen v souladu s daňovým přiznáním. Daňovému subjektu v dané situaci nemůže náležet nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně, ale pouze nárok na úrok z vratitelného přeplatku.
Zahájený, avšak včas neskončený postup k odstranění pochybností, musí být považován za „nicotný“.

Celý článek