INTRAKOMUNITÁRNÍ PLNĚNÍ

MOŽNOST SPRÁVCE DANĚ ODMÍTNOUT ZOHLEDNIT DODATEČNĚ PŘEDLOŽENÉ DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ HMOTNĚPRÁVNÍ PODMÍNKY PRO OSVOBOZENÍ

Placený obsah

NEUVEDENÍ POZNÁMKY „DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK“ NA DOKLADU VYSTAVENÉM PROSTŘEDNÍ OSOBOU V RÁMCI TŘÍSTRANNÉHO OBCHODU

Placený obsah

URČENÍ MÍSTA PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL INTRAKOMUNITÁRNÍ SLUŽBY VĚDĚL NEBO VĚDĚT MĚL, ŽE SE PODÍLÍ NA DAŇOVÉM PODVODU

Placený obsah

INTRAKOMUNITÁRNÍ POŘÍZENÍ ZBOŽÍ V ŘETĚZCI, POKUD PRVNÍ POŘIZOVATEL POSKYTL DODAVATELI DIČO VYDANÉ MU STÁTEM ZAHÁJENÍ PŘEPRAVY

Placený obsah

POVINNOST UHRADIT DPH V RÁMCI INTRAKOMUNITÁRNĚ POŘÍZENÝCH POHONNÝCH HMOT PŘED TÍM, NEŽ VZNIKLA DAŇOVÁ POVINNOST DLE DPH SMĚRNICE

Placený obsah

INTRAKOMUNITÁRNÍ POŘÍZENÍ ZBOŽÍ A ZÁSADA VZNIKU NÁROKU NA ODPOČET DANĚ VE SHODNÉM OBDOBÍ, VE KTERÉM VZNIKÁ POVINNOST DAŇ PŘIZNAT

Placený obsah

OSVOBOZENÉ INTRAKOMUNITÁRNÍ DODÁNÍ ZBOŽÍ A MOŽNOST SNÍŽENÍ ZÁKLADU DANĚ Z DŮVODU SLEVY POSKYTNUTÉ KONEČNÉMU ZÁKAZNÍKOVI

Placený obsah

ZÁSILKOVÝ PRODEJ A URČENÍ, KOMU LZE PŘIČÍST PŘEPRAVU ZBOŽÍ DO JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

Placený obsah

ODLIŠNÁ KVALIFIKACE SHODNÉHO PLNĚNÍ SPRÁVCI DANĚ Z RŮZNÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ – VÁZANOST SPRÁVCE DANĚ POSOUZENÍM, KTERÉ UČINIL DRUHÝ SPRÁVCE DANĚ

Placený obsah

MOŽNOST ODMÍTNOUT ŽÁDOST O VRÁCENÍ DANĚ Z DŮVODU, ŽE ŽADATEL JE NEBO MĚL BÝT IDENTIFIKOVÁN K DANI VE STÁTĚ VRÁCENÍ DANĚ

Placený obsah