PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

UPLATNĚNÍ MECHANISMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI U DODÁNÍ ZBOŽÍ OSOBOU, KTERÁ V OKAMŽIKU DODÁNÍ NESPLNILA POVINNOST SE REGISTROVAT K DPH

Placený obsah

ODMÍTNUTÍ NÁROKU NA ODPOČET DANĚ, KTERÁ JE PŘIZNÁNA V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Placený obsah

MOŽNOST ODMÍTNOUT VRÁCENÍ BEZDŮVODNĚ UPLATNĚNÉ DAŇ V PŘÍPADĚ, ŽE NEBYLO PODÁNO ODVOLÁNÍ VŮČI DODATEČNÉMU PLATEBNÍMU VÝMĚRU

Placený obsah

POVINNOST SPRÁVCE DANĚ PŘED ZAMÍTNUTÍM NÁROKU NA ODPOČET ZKOUMAT MOŽNOST PŘÍJEMCE ZÍSKAT NEOPRÁVNĚNĚ UPLATNĚNOU DAŇ NA POSKYTOVATELI

Placený obsah

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ MOŽNOSTI PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI – ZMĚNA VNITROSTÁTNÍ ÚPRAVY PŘEDTÍM, NEŽ BYLO OZNÁMENO UNIJNÍ ROZHODNUTÍ

Placený obsah

PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V PŘÍPADĚ, ŽE PŘEVODCE NENÍ V OKAMŽIKU DODÁNÍ REGISTROVÁN K DPH – REGISTRACE PŘEVODCE Z MOCI ÚŘEDNÍ SE ZPĚTNÝM ÚČINKEM

Placený obsah

NÁROK NA ODPOČET DANĚ, KTEROU POŘIZOVATEL BEZDŮVODNĚ ZAPLATIL PRODÁVAJÍCÍMU V PŘÍPADĚ, ŽE MĚL BÝT UPLATNĚN REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Placený obsah

REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA DODÁNÍ INGOTŮ, KTERÉ SE SKLÁDAJÍ Z HRUBÝCH SLITIN ZÍSKANÝCH SMÍCHÁNÍM PŘEDMĚTŮ OBSAHUJÍCÍCH ZLATO

Placený obsah

PRODEJ MAJETKU V PRŮBĚHU KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ – MOŽNOST URČIT POŘIZOVATELE JAKO OSOBU POVINNOU PŘIZNAT DAŇ

Placený obsah

PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Placený obsah