VÝKLAD PRÁVNÍCH NOREM EU

NEPOUŽITÍ JUDIKATURY SOUDU VYŠŠÍHO STUPNĚ, POKUD JE V ROZPORU S VÝKLADEM USTANOVENÍ UNIJNÍHO PRÁVA PODANÝM SOUDNÍM DVOREM

Placený obsah

ZACHOVÁNÍ ÚČINKŮ VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY NESLUČITELNÉ S UNIJNÍM PRÁVEM

Placený obsah

NEMOŽNOST SE ODCHÝLIT OD JASNÉHO A PŘESNÉHO ZNĚNÍ USTANOVENÍ SMĚRNICE

Placený obsah

PŘEKÁŽKA VĚCI PRAVOMOCNĚ ROZHODNUTÉ

Placený obsah

PLNĚNÍ POSKYTNUTÉ PŘED PŘISTOUPENÍM ČLENSKÉHO STÁTU K EU – PRAVOMOC SOUDNÍHO DVORA POSOUDIT OPRÁVNĚNOST VZNIKU NÁROKU NA ODPOČET DANĚ

Placený obsah

C ‑ 401/18 Herst
ze dne 23. dubna 2020

POUŽITÍ ZÁSADY IN DUBIO MITIUS POTÉ, CO SOUDNÍ DVŮR ROZHODL, ŽE PŘEDMĚTNÝ VÝKLAD JE NESLUČITELNÝ S UNIJNÍM PRÁVEM

Unijní právo brání tomu, aby vnitrostátní soud v situaci, kdy ustanovení vnitrostátního práva, jímž bylo provedeno ustanovení DPH směrnice, dovoluje více výkladových variant, použil na základě zásady in dubio mitius výklad, který je pro osobu povinnou k dani nejpříznivější, a to poté, co Soudní dvůr rozhodl, že takový výklad je s unijním právem neslučitelný.

Celý článek

EUROKONFORMNÍ VÝKLAD V NEPROSPĚCH DAŇOVÉHO SUBJEKTU – NÁROK NA ODPOČET U NEEKONOMICKÉ ČINNOSTI

Placený obsah

POVINNOST NÁRODNÍHO SOUDU PODAT ŽÁDOST O ROZHODNUTÍ O PŘEDBĚŽNÉ OTÁZCE

Placený obsah

VRÁCENÍ DANĚ VYBRANÉ V ROZPORU S UNIJNÍM PRÁVEM

Placený obsah

PŘEZKOUMÁNÍ SLUČITELNOSTI VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA S UNIJNÍM PRÁVEM VNITROSTÁTNÍM SOUDEM Z ÚŘEDNÍ POVINNOSTI

Placený obsah