VRÁCENÍ DANĚ

NESOULAD MEZI ČÁSTKOU UVEDENOU V ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DANĚ A ČÁSTKOU UVEDENOU NA PŘEDLOŽENÝCH FAKTURÁCH

Placený obsah

PODÁNÍ NOVÉ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DANĚ POTÉ, CO DODAVATEL Z DŮVODU ZAMÍTNUTÍ PRVNÍ ŽÁDOSTI STORNUJE PŮVODNÍ FAKTURU A VYSTAVÍ FAKTURU NOVOU

Placený obsah

ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DPH Z DŮVODU NEDOLOŽENÍ SPRÁVCEM DANĚ POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ – DOLOŽENÍ DOKUMENTŮ AŽ V RÁMCI ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM SOUDEM

Placený obsah

C ‑ 346/19 Y-GmbH
ze dne 17. prosince 2020

ŽÁDOST O VRÁCENÍ DANĚ NEOBSAHUJÍCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO FAKTURY

Pokud žádost o vrácení DPH neobsahuje pořadové číslo faktury, ale obsahuje jiné číslo umožňující identifikovat fakturu, je správce daně povinen považovat žádost za podanou a posoudit ji.
V rámci posouzení je správce daně oprávněn, vyjma případu, kdy má již k dispozici originál nebo kopii faktury, požadovat na žadateli sdělení pořadového čísla, které jednoznačně identifikuje fakturu, a není-li této žádosti vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce, je oprávněn žádost o vrácení DPH zamítnout.

Celý článek

NEVYZVÁNÍ K POSKYTNUTÍ DOPLŇUJÍCÍCH ÚDAJŮ K ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DANĚ

Placený obsah

MOŽNOST ODMÍTNOUT ŽÁDOST O VRÁCENÍ DANĚ Z DŮVODU, ŽE ŽADATEL JE NEBO MĚL BÝT IDENTIFIKOVÁN K DANI VE STÁTĚ VRÁCENÍ DANĚ

Placený obsah

VRÁCENÍ DANĚ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI Z NÁKUPU POHONNÝCH HMOT DODANÝCH DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

Placený obsah

NEDODRŽENÍ LHŮTY K POSKYTNUTÍ DOPLŇUJÍCÍCH ÚDAJŮ K ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DANĚ

Placený obsah

ODMÍTNUTÍ VRÁCENÍ DPH Z DŮVODU NEDOLOŽENÍ OPRAVENÝCH DAŇOVÝCH DOKLADŮ VE LHŮTĚ STANOVENÉ VE VÝZVĚ K JEJICH DOLOŽENÍ

Placený obsah

C ‑ 533/16 Volkswagen
ze dne 21. března 2018

ODEPŘENÍ NÁROKU NA VRÁCENÍ DPH Z DŮVODU UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ

V situaci, kdy poskytovatel plnění dodatečně opraví své původní pochybení a vystaví opravné daňové doklady obsahující DPH, kterou též dodatečně odvede, pak zahraničnímu odběrateli, jež objektivně dříve nemohl uplatnit svůj nárok na vrácení daně, nelze takovýto nárok na vrácení DPH odepřít s odůvodněním, že již uplynula prekluzivní lhůta pro podání žádosti o vrácení daně.

Celý článek