VRÁCENÍ DANĚ

ZACHOVÁNÍ ÚČINKŮ VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY NESLUČITELNÉ S UNIJNÍM PRÁVEM

Placený obsah

NÁROK PŘÍJEMCE PLNĚNÍ VŮČI SPRÁVCI DANĚ NA VRÁCENÍ DPH, KTEROU VŮČI NĚMU NEOPRÁVNĚNĚ UPLATNIL JEHO DODAVATEL

Placený obsah

NÁROK PŘÍJEMCE PLNĚNÍ NA VRÁCENÍ DPH, KTEROU VŮČI NĚMU UPLATNIL POSKYTOVATEL PLNĚNÍ BEZDŮVODNĚ

Placený obsah

NESOULAD MEZI ČÁSTKOU UVEDENOU V ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DANĚ A ČÁSTKOU UVEDENOU NA PŘEDLOŽENÝCH FAKTURÁCH

Placený obsah

PODÁNÍ NOVÉ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DANĚ POTÉ, CO DODAVATEL Z DŮVODU ZAMÍTNUTÍ PRVNÍ ŽÁDOSTI STORNUJE PŮVODNÍ FAKTURU A VYSTAVÍ FAKTURU NOVOU

Placený obsah

ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DPH Z DŮVODU NEDOLOŽENÍ SPRÁVCEM DANĚ POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ – DOLOŽENÍ DOKUMENTŮ AŽ V RÁMCI ŘÍZENÍ PŘED SPRÁVNÍM SOUDEM

Placený obsah

C ‑ 346/19 Y-GmbH
ze dne 17. prosince 2020

ŽÁDOST O VRÁCENÍ DANĚ NEOBSAHUJÍCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO FAKTURY

Pokud žádost o vrácení DPH neobsahuje pořadové číslo faktury, ale obsahuje jiné číslo umožňující identifikovat fakturu, je správce daně povinen považovat žádost za podanou a posoudit ji.
V rámci posouzení je správce daně oprávněn, vyjma případu, kdy má již k dispozici originál nebo kopii faktury, požadovat na žadateli sdělení pořadového čísla, které jednoznačně identifikuje fakturu, a není-li této žádosti vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce, je oprávněn žádost o vrácení DPH zamítnout.

Celý článek

NEVYZVÁNÍ K POSKYTNUTÍ DOPLŇUJÍCÍCH ÚDAJŮ K ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DANĚ

Placený obsah

MOŽNOST ODMÍTNOUT ŽÁDOST O VRÁCENÍ DANĚ Z DŮVODU, ŽE ŽADATEL JE NEBO MĚL BÝT IDENTIFIKOVÁN K DANI VE STÁTĚ VRÁCENÍ DANĚ

Placený obsah

VRÁCENÍ DANĚ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI Z NÁKUPU POHONNÝCH HMOT DODANÝCH DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

Placený obsah