DOHADNÉ POLOŽKY

NEPROKÁZÁNÍ USKUTEČNĚNÍ VÝDAJŮ, NA KTERÉ BYLY TVOŘENY DOHADNÉ POLOŽKY

Placený obsah

ZÁVAZEK VRÁTIT ČÁST OBDRŽENÉ PAUŠÁLNÍ ÚHRADY ZA POSKYTNUTOU ZDRAVOTNÍ PÉČI

Placený obsah

TVORBA DOHADNÝCH POLOŽEK NA NEVYČERPANOU DOVOLENOU

Placený obsah

DOHADNÁ POLOŽKA PASIVNÍ – NÁKLADY NA ROČNÍ ODMĚNY ZAMĚSTNANCŮ

Placený obsah

ZÁPOČET ZÁVAZKU Z NÁJEMNÉHO VŮČI NEPROKÁZANÉ POHLEDÁVCE Z TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ

Placený obsah

2 Afs 101/2008 – 143 / 1 Afs 67/2011 – 238
ze dne 18. prosince 2008 / ze dne 9. listopadu 2011

DOHADNÁ POLOŽKA NA POJISTNÉ PLNĚNÍ

Nezaúčtování výnosu souvisejícího s odhadovaným pojistným plněním v případě, kdy poplatník neměl ke dni sestavení účetní závěrky potvrzení pojišťovny, že k pojistné události skutečně došlo, není porušení principu věcné a časové souvislosti.
Nicméně je-li nesporné, že k pojistnému plnění za škodní událost dojde, výše odhadovaného pojistného plnění musí být zaúčtována do výnosů běžného období, souvztažně s dohadnou položkou aktivní.

Celý článek

SLEVA Z CENY SJEDNANÁ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE – UVEDENÍ POCHYBNOSTÍ SPRÁVCE DANĚ AŽ VE ZPRÁVĚ O DAŇOVÉ KONTROLE

Placený obsah

ODMĚNA LIKVIDÁTORA

Placený obsah

DOHADNÁ POLOŽKA NA VÝDAJE, JENŽ NEBYLY PROKÁZÁNY, BYŤ BYL VYKÁZÁN S NIMI SOUVISEJÍCÍ ZDANITELNÝ VÝNOS

Placený obsah

ÚROKY Z PRODLENÍ ÚČTOVANÉ JAKO DOHADNÁ POLOŽKA

Placený obsah