REÁLNĚ USKUTEČNĚNÉ PLNĚNÍ NA ZÁKLADĚ ABSOLUTNĚ NEPLATNÉ SMLOUVY – JEHO ZOHLEDNĚNÍ V DAŇOVÝCH POZICÍCH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

1 Afs 11/2013 - 84 Východočeská plynárenská / 10 Afs 129/2014 - 62 RWE Energie
ze dne 22. srpna 2013 / ze dne 28. května 2015

Daňověprávní oblast bere v úvahu faktický stav, resp. ekonomickou realitu daňového poplatníka, tudíž i absolutně neplatný právní úkon může být daňově relevantní, pokud na jeho základě bylo materiálně plněno a toto plnění se odrazilo v majetkové sféře daňového poplatníka.

Státní plynárenský podnik dodal svému distribučnímu odštěpnému závodu (stěžovatel) zemní plyn, který stěžovatel následně dodal konečným spotřebitelům. Podstatnou část závazku stěžovatel uhradil, zbývající část odúčtoval do výnosů a vyjmul ze základu daně. Tento postup stěžovatel odůvodnil neexistencí závazku, neboť následným soudním rozhodnutím byla zjištěna absolutní neplatnost smlouvy o dotčené dodávce plynu. Finanční úřad tento postup stěžovatele zpochybnil a doměřil mu daň z příjmu.

Dle NSS byť z hlediska soukromého práva předmětný závazek nevznikl, pro daňovou oblast je nicméně rozhodné, zda se předmětný závazek projevil v majetkové sféře daňového subjektu. Pokud závazek fakticky existuje, neboť byl realizován a měl dopady do majetkové reality zúčastněných stran, zpravidla se odrazí také v daňové oblasti. Na druhou stranu v případě, kdy by bylo možné zjištěnou absolutní neplatnost reflektovat tím, že dojde k vrácení uskutečněného plnění, případně k plnění na základě závazku ještě nedošlo, nebo je možná obnova takového stavu, jako by tu předmětný závazek nikdy neexistoval, účinky tohoto úkonu do daňové oblasti nezasáhnou.
V daném případě ačkoliv se jednalo o absolutně neplatný právní úkon (tj. neplatný ex tunc), stěžovatel na jeho základě obdržel dodávky plynu, které z podstatné části také uhradil. Takovýto úkon se projevil v ekonomické realitě zúčastněných stran, kdy je těžko představitelné uvažovat o navrácení poskytnutého plnění, neboť již bylo konzumováno – dodáno konečným spotřebitelům. Předmětný závazek je třeba pro účely výběru daní považovat za fakticky existující, proto se musí odrazit v daňové povinnosti stěžovatele, tudíž výnos vzniklý odúčtování předmětného závazku představuje reálný zdanitelný příjem stěžovatele, který se projevil přírůstkem jeho majetku, a z toho důvodu podléhá dani z příjmů právnických osob .

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: např. 7 Afs 130/2009 – 200, 1 Afs 98/2012 – 34, 9 Afs 81/2010 – 180 / 9 Afs 27/2012 – 30, 2 Afs 94/2004 – 50, 7 Afs 130/2009 – 206
Zákonná úprava: §18, §23(1) a §24(1) zák. č. 586/1992., Sb., o daních z příjmů

1 Afs 11/2013 – 84 Východočeská plynárenská / 10 Afs 129/2014 – 62 RWE Energie