PŘEPLATKY NA DPH

ÚROK Z ÚROKŮ ZE ZADRŽOVANÉHO NADMĚRNÉHO ODPOČTU NA DPH

Placený obsah

ÚROK ZE ZADRŽOVANÉHO NADMĚRNÉHO ODPOČTU – NEAPLIKACE § 254a DŘ

Placený obsah

OKAMŽIK VYMĚŘENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU A JEHO VLIV NA ÚROČENÍ DAŇOVÉHO NEDOPLATKU

Placený obsah

ÚROK ZE ZADRŽOVANÉHO ODPOČTU DPH, K JEHOŽ VRÁCENÍ DOŠLO PŘED 1. 1. 2015

Placený obsah

POSOUZENÍ PODÁNÍ PODLE SKUTEČNÉHO OBSAHU – PŘEDEPSÁNÍ ÚROKU Z DŮVODU NEČINNOSTI SPRÁVCE DANĚ VE VĚCI ZADRŽOVANÉHO NADMĚRNÉHO ODPOČTU DPH

Placený obsah

AUTOMATICKÉ POUKÁZÁNÍ ÚROKU Z NEOPRÁVNĚNĚ ZADRŽOVANÉHO ODPOČTU DPH PŘED 1. 1. 2015

Placený obsah

STANOVENÍ ÚROKU Z NADMĚRNÉHO ODPOČTU V PŘÍPADĚ EXISTENCE ŽÁDOSTI DAŇOVÉHO SUBJEKTU O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO VYJÁDŘENÍ NA VÝZVU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ

Placený obsah

ÚROK Z NADMĚRNÉHO ODPOČTU A TYP ŽALOBY PROTI NEČINNOSTI SPRÁVCE DANĚ SPOČÍVAJÍCÍ V NEPŘIZNÁNÍ ODPOČTU

Placený obsah

NEVYMĚŘENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU Z DŮVODU UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY – OKOLNOST BRÁNÍCÍ PŘÍMÉ APLIKACI ZÁVĚRŮ NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU

Placený obsah

7 Aps 3/2013 - 34 KORDÁRNA
ze dne 25. září 2014

ÚROK Z NADMĚRNÉHO ODPOČTU DPH ZADRŽOVANÉHO V DŮSLEDKU VYTÝKACÍHO ŘÍZENÍ

Plátci daně přísluší úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH za dobu od uplynutí tříměsíční lhůty, která počíná běžet uplynutím zdaňovacího období, za které je nárok na nadměrný odpočet uplatňován. V daném rozsudku se NSS konečně vypořádal s závěry judikovanými SDEU ve věci nároku plátce daně na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH v případě, kdy správce daně […]

Celý článek