REGISTRAČNÍ ŘÍZENÍ

REGISTRACE K DPH ZE ZÁKONA – PROCESNÍ POCHYBENÍ V RÁMCI PODÁNÍ DVOU PŘIHLÁŠECH K REGISTRACI

Placený obsah

ROZHODNUTÍ O NESPOLEHLIVÉM PLÁTCI Z DŮVODU NESDĚLENÍ SKUTEČNÉHO SÍDLA

Placený obsah

UZAVŘENÍ SMLOUVY O SDRUŽENÍ A PREKLUZIVNÍ LHŮTA K PROVEDENÍ REGISTRACE Z MOCI ÚŘEDNÍ

Placený obsah

DOBROVOLNÁ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE K DPH PODANÁ VE FORMÁTU DOCX

Placený obsah

OKAMŽIK VZNIKU PLÁTCOVSTVÍ Z DŮVODU PŘEKROČENÍ ZÁKONNÉHO OBRATU

Placený obsah

POČÍTÁNÍ LHŮTY PRO REGISTRACI K DPH Z MOCI ÚŘEDNÍ

Placený obsah

ODMÍTNUTÍ REGISTRACE JAKO PLÁTCE DPH A NÁSLEDNÉ PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

Placený obsah

2 Afs 214/2017 - 34 St.Kynzl / 9 Afs 216/2018 - 47 All For Now / 1 Afs 246/2018 - 44 Krestix Group / 6 Afs 222/2019 - 39
ze dne 28. února 2018 / ze dne 16. srpna 2018 / ze dne 5. prosince 2018 / ze dne 9. března 2021

POVINNOST SPRÁVCE DANĚ OVĚŘOVAT PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ, KTERÉ ŽADATEL UVÁDÍ V PŘIHLÁŠCE K REGISTRACI K DPH

Správce daně má povinnost ověřovat údaje uváděné žadatelem v přihlášce k registraci, a to nejenom na základě dokladů předložených žadatelem, ale také z úřední povinnosti vyvinout úsilí o získávání podkladů potvrzujících vznik registrační povinnosti.

Celý článek

DAŇ STANOVENÁ NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM PŘI NESPLNĚNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI JAKOŽTO INSTITUT TRESTNÍ POVAHY

Placený obsah

PREKLUZE PRÁVA REGISTROVAT OSOBU POVINNOU K DANI JAKO PLÁTCE DPH Z MOCI ÚŘEDNÍ

Placený obsah