DODÁNÍ ZBOŽÍ MEZI VÍCE SUBJEKTY, JENŽ JE PŘEDMĚTEM JEDNÉ INTRAKOMUNITÁRNÍ PŘEPRAVY

C - 430/09 Euro Tyre
ze dne 16. prosince 2010

Pro účely použití osvobození v rámci intrakomunitárního dodání zboží, kdy po dodání dodavatelem následuje dodání mezi prvním a druhým pořizovatelem, v případě, že dodání je spojeno s  jednou intrakomunitární přepravou, musí být přeprava přičtena prvnímu dodání za podmínky, že k převzetí zboží druhým pořizovatelem dojde v členském státě ukončení přepravy. Naopak, pokud dojde k převzetí zboží druhým pořizovatelem ve státě dodavatele, tak dodání mezi dodavatelem a prvním pořizovatelem musí být posouzeno jako tuzemské dodání s povinností dodavatele uplatnit daň.

Holandská společnost Euro Tyre prodala automobilové náhradní díly belgické společnosti (dále Belgie 1) s dodacími podmínkami „ze skladu“. Tyto dodací podmínky znamenaly, že Euro Tyre měla povinnost dodat zboží ve svém holandském skladu a přeprava z něj se měla uskutečnit jménem a na riziko společnosti Belgie 1. Při uzavírání kupních smluv oznámila Belgie 1 společnosti Euro Tyre, že zboží bude přepraveno do Belgie. Euro Tyre vystavila společnosti Belgii 1 faktury, které neobsahovaly DPH. Před dodáním zboží prodala Belgie 1 uvedené zboží další belgické společnosti (dále Belgie 2) s dodacími podmínkami, dle kterých k přepravě zboží do provozovny Belgie 2 má dojít jménem a na riziko společnosti Belgie 1. Zboží bylo odebráno zástupcem společností Belgie 1 ve skladu Euro Tyre a převezeno přímo do provozovny Belgie 2 kamionem s řidičem, který uvedeným společnostem poskytla za úplatu Belgie 2. Při každém odběru předal řidič společnosti Euro Tyre jím podepsané prohlášení, které uvádělo, že zboží bude přepraveno do Belgie. Do přepravy společnost Euro Tyre nezasahovala. Euro Tyre uvedená dodáním vykázala ve svém souhrnném hlášení. Holandský správce daně neuznal Euro Tyre osvobození od daně, neboť dle jeho názoru Euro Tyre uskutečnila tuzemské dodání zboží společnosti Belgie 1, jenž následně uskutečnila intrakomunitárního dodání zboží společnosti Belgie 2.

Národní soud položil otázku, zda v případě, že je zboží předmětem dvou po sobě následujících dodání mezi různými osobami povinnými k dani, avšak je předmětem pouze jedné přepravy uvnitř Společenství, musí být tato přeprava přičtena prvnímu či druhému dodání? Důvodem otázky byla skutečnost, že SDEU v rozsudku C – 245/04 EMAG Handel neupřesnil jakým způsobem je třeba určit, kterému z obou dodání musí být přeprava přičtena.

SDEU zopakoval, že první pořizovatel může převést na druhého pořizovatele právo nakládat se zbožím jako vlastník až poté, co ho předtím získal od dodavatele. Za takových okolností je tedy třeba mít za to, že odběr zboží ze skladu společnosti Euro Tyre zástupcem Belgie 1 musí být považován za převod práva nakládat se zbožím jako vlastník na Belgii 1, což je skutečnost, která musí být přičtena prvnímu dodání. Tato okolnost však sama o sobě nepostačuje k závěru, že první dodání představuje dodání uvnitř Společenství. Nelze totiž vyloučit, že druhý převod práva nakládat se zbožím jako vlastník se může rovněž uskutečnit na území Holandska, a to předtím, než dojde k intrakomunitární přepravě. V takovém případě pak již intrakomunitární  přepravu nelze tomuto prvnímu dodání přičítat. V případě, kdy pořizovatel (Belgie 1)  získá právo nakládat se zbožím jako vlastník v Holandsku a sám obstarává jeho přepravu do Belgie, jak k tomu dochází v případě dodání, která jsou podmíněna odběrem zboží ve skladu dodavatele, musí být v co možná největší míře zohledněny záměry pořizovatele v okamžiku pořízení, jsou-li podpořeny objektivními poznatky. Pokud pořizovatel v daném případě projevil svůj záměr přepravit zboží do jiného členského státu a předložil své DPH identifikační číslo, mohla mít  Euro Tyre za to, že plnění, která prováděla, představují intrakomunitární dodání. Nicméně Euro Tyre může být povinna uhradit DPH, pokud by byla pořizovatelem informována o skutečnosti, že zboží bylo předtím než opustilo Holandsko dále prodáno jiné osobě (Belgie 2), a pokud by po tomto oznámení nezaslala pořizovateli (Belgie 1) opravenou fakturu obsahující DPH.

Je v zásadě na dodavateli, aby prokázal, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu. Za okolností, kdy je právo nakládat se zbožím jako vlastník převedeno na pořizovatele na území Holandska a kdy je na pořizovateli, aby zboží přepravil mimo tento členský stát, závisí důkaz, který je dodavatel schopen předložit, hlavně na skutečnostech, které se za tímto účelem dozví od pořizovatele. V takovém případě je legitimní požadovat, aby dodavatel jednal v dobré víře a přijal všechna opatření, která po něm mohou být rozumně požadována, aby zajistil, že plnění, které provádí, nepovede k účasti na daňovém úniku. Jakmile dodavatel splnil své povinnosti ohledně důkazu o dodání uvnitř Společenství, přestože pořizovatel nesplnil smluvní povinnost přepravit zboží z Holandska, měl by být v tomto členském státě považován za osobu povinnou uhradit DPH pořizovatel. Ze spisu vyplývá, že když společnost Euro Tyre kvalifikovala své dodání jako intrakomunitární, vycházela z (I) belgického DPH identifikačního čísla kupujících, o jehož ověření požádala holandské daňové orgány, jakož i z (II) prohlášení kupujících, které bylo předloženo při odběru zboží v jejím skladu a které uvádělo, že zboží bude přepraveno do Belgie. Otázku, zda Euro Tyre tímto splnila svou důkazní povinnost a povinnost řádné péče, musí posoudit předkládající soud.

Dále dle SDEU okolnost, že intrakomunitární přepravu uskutečňuje vlastník zboží, resp. že je uskutečňována jeho jménem, může hrát roli při rozhodování o tom, zda bude přeprava přičtena prvnímu či druhému dodání. Nicméně v případech, kdy je přeprava uskutečňována osobou, která se účastní obou plnění, nebo jménem této osoby, není tato okolnost relevantní. Proto okolnost, že se druhý pořizovatel účastnil přepravy, není skutečností, která by umožnila učinit závěr, že tato přeprava musí být přičtena druhému dodání. Stejně tak okolnost, že zboží nebylo přepraveno na adresu prvního pořizovatele, neumožňuje vyloučit, že přeprava byla uskutečněna v rámci prvního dodání, neboť uplatnění osvobození od daně podléhá podmínce, že přeprava musí být dokončena v jiném členském státě, než je členský stát dodání, tudíž adresa, kde je přeprava skončena v tomto v jiném členském státě, není v této souvislosti rozhodná.

Soudním dvůr tedy uzavřel, že za takových okolností, jako jsou okolnosti dotčené věci, kdy Belgie 1 projevila svůj záměr přepravit zboží do jiného členského státu a předložila své DPH identifikační číslo, musí být přeprava uvnitř Společenství přičtena prvnímu dodání za podmínky, že právo nakládat se zbožím jako vlastník bylo převedeno na druhého pořizovatele v členském státě ukončení přepravy.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C – 245/04 EMAG Handel, C – 84/09 X, C‑386/16 Toridas
Zákonná úprava EU: čl. 138 a čl. 140 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §16 a §64 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C – 430/09 Euro Tyre