ADVOKÁTNÍ SLUŽBY POSKYTNUTÉ V RÁMCI TRESTNÍHO ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍHO SE PODPLÁCENÍ, KTERÉ BYLO ZAHÁJENO PROTI OSOBĚ JEDNATELE SPOLEČNOSTI

C‑104/12 Becker
ze dne 21. února 2013

Právní služby, jejichž cílem je zabránit trestním sankcím vůči jednateli společnosti, nemají přímou a bezprostřední souvislost s celkovou činností společnosti, tudíž společnost není oprávněna k odpočtu DPH uplatněné při poskytnutí těchto služeb.

Pan Becker byl většinovým společníkem společnosti s.r.o.. Vůči panu Beckerovi bylo zahájeno trestní vyšetřování v souvislosti s podplácením při zadání stavební zakázky, o kterou se ucházela uvedená společnost. Advokát zastupující v dotčeném řízení pana Beckera vystavil faktury za právní služby znějící na společnost. Dle správce společnost nebyla oprávněna uplatnit odpočet DPH z právních služeb, neboť dotčené plnění nemělo přímou souvislost s plněními společnosti na výstupu.

Národní soud položit otázku týkající se výkladu přímé a bezprostřední souvislosti plnění na vstupu pro účely zdanitelných plnění na výstupu, kterážto zakládá nárok na odpočet daně, jenž jsou tato vstupní plnění zatížena.

Dle SDEU v projednávaném případě bylo zaprvé cílem služeb advokáta přímo a bezprostředně chránit soukromé zájmy obviněného, který byl trestně stíhán za protiprávní jednání způsobené jeho osobním jednáním. Toto trestní stíhání bylo ostatně vedeno pouze proti němu jakožto fyzické osobě, a nikoli proti společnosti, i když by stíhání proti společnosti bylo rovněž právně možné. Tudíž náklady na tato plnění nemohou být s ohledem na jejich objektivní obsah považovány za náklady vynaložené pro účely celkových zdanitelných činností společnosti.
Zadruhé předkládající soud uvádí, že jelikož plnění by nebylo dotyčným advokátem poskytnuto, pokud by společnost nevykonávala činnost vytvářející obrat, tedy činnost zdanitelnou, existuje mezi náklady na tato plnění a celkovou hospodářskou činností společnosti příčinná souvislost. Dle Soudního dvora je však třeba konstatovat, že nelze mít za to, že tato příčinná souvislost tvoří přímou a bezprostřední souvislost ve smyslu ustálené judikatury. Mezi trestním stíháním a společností neexistuje právní vztah, takže tato plnění je třeba považovat za plnění poskytnuté zcela mimo rámec zdanitelných činností společnosti. Okolnost, že vnitrostátní občanské právo ukládá společnosti nést náklady spojené s obhajobou zájmů jeho orgánů v trestním řízení, je pro výklad a uplatnění ustanovení týkajících se společného systému DPH irelevantní.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C – 98/98 Midland Bank, C – 408/98 Abbey National, C – 435/05 Investrand
Zákonná úprava EU: čl. 168 a čl.173(1) DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §72 a §75 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C ‑ 104/12 Becker