NÁROK NA ODPOČET, NEDOJDE-LI V BUDOUCNU K PLÁNOVANÉMU POSKYTNUTÍ ZDANITELNÝCH PLNĚNÍ

C ‑ 249/17 Ryanair
ze dne 17. října 2018

Osoba povinná k dani má nárok na odpočet daně u výdajů, které jsou vynaloženy za účelem budoucích zdanitelných plnění, a to bez ohledu na skutečnost, že k předpokládaným zdanitelným plněním v budoucnu nakonec nedojde.

Společnost Ryanair zamýšlela nákup 100% akcií jiné letecké společnosti s cílem podílet se na jejím řízení (poskytování služeb v oblasti řízení). V souvislosti se zamýšleným převzetím pořídila poradenské služby a uplatnila plný nárok na odpočet vstupní DPH. Z důvodu nesplnění podmínek uložených právní úpravou v oblasti hospodářské soutěže však Ryanair mohla nabýt jen část obchodního podílu a k poskytování služeb v oblasti řízení v budoucnu nedošlo. Předmětem sporu byla otázka, zda pro vznik nároku na odpočet je postačujícím odůvodněním toliko budoucí záměr poskytovat zdanitelné služby.

SDEU s odkazem na ustálenou judikaturu shrnul, že společnost Ryanair měla v úmyslu prostřednictvím zamýšleného nabytí obchodního podílu v cílové společnosti poskytovat zdanitelnou ekonomickou činnost, a tedy v okamžiku, kdy učinila shora citované výdaje, jednala jako osoba povinná k dani. Ryanair tedy měla nárok na bezprostřední odpočet DPH zaplacené v souvislosti s těmito výdaji, přestože k předpokládané ekonomické činnosti nakonec nedošlo.
Ohledně rozsahu nároku na odpočet Soudní dvůr uvedl, že předmětné výdaje učiněné s cílem nabytí akcií musí být posouzeny jako součástí režijních nákladů přičitatelných uvedené ekonomické činnosti, mající s ní přímou a bezprostřední souvislost, tudíž v nich obsažená DPH zakládá nárok na plný odpočet.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C ‑ 502/17 C&D Foods,C – 268/83 Rompelman, C – 110/94 INZO, 7 Afs 85/2010 – 229 TOR Cheb
Zákonná úprava EU: čl. 2(1), 9(1) a čl. 167 až 171 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: §5 a §72 zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C ‑ 249/17 Ryanair