NEDODRŽENÍ LHŮTY PRO SDĚLENÍ INFORMACÍ DOŽÁDANÝM ČLENSKÝM STÁTEM A MOŽNÝ DOPAD NA ZÁKONNOST DAŇOVÉ KONTROLY VEDENÉ SPRÁVCEM DANĚ DOŽADUJÍCÍHO STÁTU

C ‑ 186/20 HYDINA SK
ze dne 30. září 2021

Poskytnutí pozdní odpovědi správcem daně dožádaného státu nemůže mít vliv na zákonnost přerušení daňové kontroly prováděné správcem daně dožadujícího státu.

Slovenský správce daně přerušil probíhající daňovou kontrolu žalobkyně z důvodu zaslání žádostí o mezinárodní poskytnutí informací dle nařízením č. 904/2010. Na základě odpovědí správců daně z Polska a Maďarska poté uzavřel, že žalobkyni nevznikl nárok na odpočet daně, neboť nebylo prokázáno přijetí plnění od deklarovaného dodavatele.
Vnitrostátní soud měl pochybnosti ohledně zákonnosti přerušení daňové kontroly, neboť správci daně dožádaných členských států odeslali své odpovědi až po uplynutí lhůty tří měsíců ode dne, kdy žádost o informace obdrželi, tedy v rozporu s čl. 10 citovaného nařízení (ten stanoví, že dožádaný orgán musí sdělit požadované informace co nejdříve, nejpozději však tři měsíce ode dne obdržení žádosti).

Soudní dvůr odpověděl, že cílem předmětného nařízení je umožnit správní spolupráci za účelem výměny informací, které mohou být pro daňové orgány členských států nezbytné, kdy dotčený čl. 10 je nutno též vykládat se zohledněním čl. 11 a 12. V dané relaci jeho výklad musí být takový, že nestanoví lhůty, jejichž překročení může mít dopad na zákonnost přerušení daňové kontroly stanoveného právem dožadujícího členského státu do doby, než mu dožádaný členský stát sdělí informace požadované v rámci mechanismu správní spolupráce zavedeného tímto nařízením.

Doplňující informace:
Zákonná úprava EU: čl. 10,11 a 12 nařízení č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti DPH
Zákonná úprava: § 148 odst. 4 písm. f) zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád

C ‑ 186/20 HYDINA SK