URČENÍ ZÁKLADU DANĚ V PŘÍPADĚ NEPENĚŽITÉHO VKLADU DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

C ‑ 241/23 P
ze dne 8. května 2024

Základ daně v případě vkladu nemovitostí do základního kapitálu je stanoven dle ceny emitovaných akcií, na níž se strany skutečně dohodly, není-li tato dohodnutá cena výsledkem zneužívající praktiky.

Žalobkyně (společnost emitující akcie) získala v rámci emise nových akcií od vkladatelů nemovitosti a v rámci režimu přenesení daňové povinnosti byla povinna přiznat daň. Spor se správcem daně spočíval v tom, zda základem daně nabytých nemovitostí je emisní cena akcií, jež byla stanovena dohodou uvedených stran dle ocenění nemovitostí, tak jak bylo provedeno třetí stranou na základě jejich tržních cen, nebo nominální (zde vyšší) hodnota akcií, které vkladatelé za uvedené vklady obdrželi.

SDEU připomenul, že základ daně v případě směny plnění odpovídá subjektivní hodnotě protiplnění, tj. částce, kterou je příjemce (zde vkladatelé) zboží (zde akcie) připraven za tímto účelem vynaložit. V daném případě tato subjektivní hodnota odpovídá peněžní hodnotě, kterou strany akciím dohodou přiznaly (zde odpovídající tržní ceně vložených nemovití). Základem daně je tedy emisní cena akcií, na níž se strany skutečně dohodly, nikoliv jejich nominální cena. Skutečnost, že dohodnutá cena akcií odpovídá tržní ceně nemovitostí, pak neprokazuje, že základ daně je určen na základě objektivní hodnoty namísto subjektivní hodnoty. Takto určený základ daně nebrání tomu, aby předkládající soud s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem ověřil, že hodnota, na níž se strany dohodly, skutečně odráží hospodářskou a obchodní realitu a není výsledkem zneužívající praktiky. V daném ohledu SDEU doplnil, že DPH směrnice navíc upravuje možnost stanovení základu daně (za účelem zabránění daňovým únikům) za použití obvyklé ceny, ale to pouze v taxativně vyjmenovaných případech vazeb mezi subjekty, které jsou uvedeny v čl. 80.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C – 549/11 Orfey Balgaria, C ‑ 410/17 A Oy
Zákonná úprava EU: čl. 73 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: § 13 odst. 4 písm. d) a § 36 odst. 6 písm. c) zák. č. 235/04 Sb., o DPH

C ‑ 241/23 P