NEUMOŽNĚNÍ POUŽÍT ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO MALÉ PODNIKY SE ZPĚTNOU ÚČINNOSTÍ

C ‑ 566/16 Vámos
ze dne 17. května 2018

Vnitrostátní úprava stanovující možnost zvolit si osvobození od daně platné pro malé podniky k okamžiku oznámení zahájení ekonomické činnosti, kdy tuto možnost volby nelze použít se zpětnou účinností, není v rozporu s DPH směrnicí.

Podstatou předběžné otázky byl výklad úpravy maďarského zákona o DPH, dle které byla osoba povinná k dani povinna oznámit zahájení ekonomické činnosti a v rámci tohoto oznámení si mohla zvolit, zda v případě, že nebude dosahovat zákonný limit pro povinnou registraci jako plátce daně, bude v rámci DPH systému uplatňovat osvobození od daně platné pro malé podniky. Pokud tuto volbu k okamžiku skutečného zahájení činnosti neučinila, tak jí nebylo umožněno si tento režim osvobození zvolit dodatečně se zpětnou účinností k datu skutečného zahájení ekonomické činnosti, ale pouze s účinkem do budoucna od data, kdy bylo oznámení o zahájení ekonomické činnosti učiněno.
V sporném případě správce daně zjistil, že pan Vámos neoznámil zahájení ekonomické činnosti, přestože ji začal vykonávat, tudíž mu doměřil DPH v běžném režimu DPH od zahájení ekonomické činnosti, a to v situaci, kdy jeho obrat nedosahoval zákonný limit pro povinnou registraci, tudíž pokud by řádně učinil oznámení o zahájení činnosti a zvolil si postup platný pro malé podniky, pak by mu nevznikla povinnost uplatňovat daň.

SDEU uvedl, že by bylo v rozporu se zásadou daňové neutrality umožnit osobám povinným k dani zvolit si po uplynutí stanovené lhůty režim osvobození od daně se zpětnou účinností, neboť by jim tímto byla poskytnuta neoprávněná konkurenční výhoda vůči subjektům, které řádně dodržely procesní povinnost oznámení započetí ekonomické činnosti. Takovéto osoby povinné k dani by si pak takto mohly zvolit ex post daňový režim, který je pro ně nejvýhodnější v závislosti na konkrétních výsledcích jejich hospodářské činnosti. Tudíž s ohledem na zásadu daňové neutrality, a rovněž zásady proporcionality a právní jistoty, unijní právo nebrání dotčené vnitrostátní právní úpravě.

Doplňující informace:
Související rozsudky: C-424/14 Balogh
Zákonná úprava EU: čl. 287 a čl. 290 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: není relevantní

C ‑ 566/16 Vámos