SANKCE ZA OPOŽDĚNÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI

Vnitrostátní úprava může podmínit osvobození pro malé podniky tomu, že osoba povinná k dani podá ve stanovené lhůtě přihlášku k registraci k DPH.

Osoba povinná k dani poskytla služby, v rámci nichž překročila limit pro povinnou registraci, avšak včas nepodala přihlášku k registraci (ta byla podána tři dny po uplynutí zákonné lhůty). Správce daně po ní požadoval doplacení daně z úplat za citované služby poskytnuté po dni, ve kterém došlo k překročení zákonného limitu, do okamžiku registrace, přestože pokud by byla přihláška podána včas, takovéto úplaty by do doby registrace využívaly osvobození od daně platné pro malé podniky. Podstatou otázky bylo, zda požadavek na doplacení daně, představuje sankci, která je v souladu s DPH směrnicí a odpovídá zásadě proporcionality.

SDEU uvedl, že členský stát může stanovit odlišné lhůty, od kterých začíná běžet lhůta pro podání přihlášky k registraci, jako je tomu v projednávaném případě, kdy vnitrostátní úprava stanoví jiný okamžik v případě sezónních činností, jejichž výkon má za následek povinnost podat přihlášku rychleji a v kratším čase (lhůta do 7 dnů po dni, ve kterém byl překročen zákonný obrat vs standardní lhůta 7 dnů po konci zdaňovacího období, ve kterém byl překročen zákonný obrat).
Dále uvedl, že citované doplacení daně nelze považovat za sankci ve smyslu ustálené judikatury (viz. C – 183/14 Salomie a Oltean). Posouzení otázky, zda vnitrostátní úprava respektuje zásadu efektivity boje proti porušování harmonizovaných pravidel v oblasti DPH, a splňuje požadavky proporcionality, pak ponechal na předkládajícím soudu.

Doplňující informace:
Zákonná úprava EU: čl. 287 DPH směrnice 2006/112/ES
Tuzemská zákonná úprava: § 94 zák. č. 235/04 Sb., o DPH, ů 250 až 252, § 247a zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád