DAŇOVÁ ÚČINNOST ÚROKU Z PRODLENÍ PODLE SMLOUVY O BANKOVNÍM ÚVĚRU

9 Afs 193/2007 – 46 CAS Moravia
ze dne 10. dubna 2008

Daňová účinnost úroku z prodlení je obecně omezena § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP, který nerozlišuje mezi úroky z prodlení a úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, přičemž rozdílný způsob jejich účetního zachycení nemůže mít na časový okamžik jejich daňové uznatelnosti žádný vliv.

Spor se týkal posouzení úroků z prodlení na základě úvěrové smlouvy, které poplatník v roce 2001 zaúčtoval na základě obdrženého bankovního výpisu a považoval je za náklad ovlivňující základ daně. Správce daně byl názoru, že se jedná o úroky z prodlení dle § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP, kdy podmínkou daňové znatelnosti je jejich zaplacení.

NSS uvedl, že obecně se úroky účtované do nákladů daňového subjektu posuzují především podle toho, zda byly zaúčtovány v souladu s příslušnými účetními předpisy a zda byly použity k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 ZDP. Povinnost účtovat o nákladových úrocích v okamžiku vzniku úrokového závazku, s výjimkou kapitalizace úroků, tedy bez ohledu na jejich zaplacení, stanovilo opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Takto zaúčtované úroky obecně vstupují do základu daně na základě ustanovení § 23 odst. 10 ZDP. Jejich daňová účinnost však může být dále omezena zvláštním ustanovením zákona o daních z příjmů.
NSS se ztotožňuje se závěrem správce daně, že daňová účinnost úroku z prodlení je pro všechny úroky z prodlení omezena právě ustanovením § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP, které nerozlišuje úroky z prodlení a úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, přičemž rozdílný způsob jejich účetního zachycení nemůže mít na časový okamžik jejich daňové uznatelnosti žádný vliv. Pojem „úrok z prodlení“ na rozdíl od pojmu „úrok z úvěru“ představuje sankci za opožděné plnění peněžitého závazku, kdy dlužník měl zaplatit, ale neučinil tak včas a řádně, čímž způsobil věřiteli újmu. Obsah tohoto pojmu je jednoznačný a je totožný jak pro úroky z prodlení z běžných závazkových vztahů, tak pro úroky z prodlení vyplývající ze smlouvy o úvěru.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: 7/2008
Rozšířený senát: NE
Související rozsudky: 2 Afs 48/2009 – 62
Zákonná úprava: §24(2))zi) zák. č. 586/1992., Sb., o daních z příjmů

9 Afs 193/2007 – 46 CAS Moravia