ŠKODA ZPŮSOBENÁ NEZNÁMÝM PACHATELEM

7 Afs 410/2017 - 28 AUTO KRALUPY
ze dne 17. prosince 2018

Odebráním dříve pořízené věci policií z důvodu, že se jedná o věc odcizenou, nevzniká pořizovateli škoda mu způsobená neznámým pachatelem.

Stěžovatel pořídil na základě kupních smluv stavební stroj a nákladní vozidlo, jež mu byly následně zabaveny Policií ČR, protože bylo zjištěno, že se jedná o věci odcizené. Stěžovatel tedy uvedené majetky vyřadil z účetnictví a ve shodě s ust. § 24 odst. 2 písm. l) ZDP posoudil jejich pořizovací ceny jako daňově uznatelný náklad, jenž mu vznikl z důvodu škody mu způsobené neznámým pachatelem. Dle správce daně stěžovateli v důsledku uvedeného trestného činu škoda nevznikla, neboť mu vzniklo právo požadovat po svých dodavatelích zpět jim uhrazenou cenu.

Kasační soud potvrdil závěry správce daně. Dle NSS smyslem a účelem úst. § 24 odst. 2 písm. l) ZDP je umožnit poplatníkovi odečíst ze základu daně škodu v situaci, kdy se pachatele – původce škody – policii nepodaří zjistit a poplatník tak nemá možnost vymáhat náhradu způsobené škody na konkrétní osobě. Imanentním předpokladem pro aplikaci citovaného ustanovení je však rovněž to, že škoda vznikla právě daňovému subjektu, který tyto specifické výdaje uplatňuje. V případě stěžovatele se však o tuto situaci nejedná, neboť ten měl možnost uplatnit vůči svým dodavatelům nárok na vrácení kupní ceny, což ostatně i učinil. Stěžovateli tedy odebráním věcí nevznikl nárok na náhradu škody, ale „toliko“ nárok na vydání bezdůvodného obohacení z titulu plnění bez právního důvodu vůči jeho dodavatelům.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Zákonná úprava: § 24 odst. 2 písm. l) zák. č. 586/1992., Sb., o daních z příjmů

7 Afs 410/2017 – 28 AUTO KRALUPY