JEDNÁNÍ, KE KTERÉMU DOŠLO V DOBĚ, KDY INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE DANĚ NEBYL JEŠTĚ DO PRÁVNÍHO ŘÁDU ZAVEDEN

10 Afs 199/2020 - 62 OLEO CHEMICAL
ze dne 31. ledna 2023

Všechny právní skutečnosti, které musí existovat, aby mohlo být vydáno rozhodnutí o nespolehlivém plátci, nemusely nastat až poté, co vstoupila v účinnost novela ZDPH, která institut nespolehlivého plátce daně zavedla. Rozhodné je, kdy nastane poslední rozhodná právní skutečnost.

Správce daně označil v roce 2015 žalobkyni za nespolehlivého plátce z důvodu, že v roce 2014 včas neuhradila zajišťovací příkazy vydané s ohledem na její zapojení v 2011 do obchodů, u kterých existovala důvodná obava, že z nich nebude odvedena daň.
V kasační stížnosti byl přezkoumáván závěr městského soudu ohledně nezákonnosti postupu správce daně, který při vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci daně vzal v úvahu jednání žalobkyně (zapojení do podvodu na DPH), ke kterému došlo v roce 2011, tedy v době, kdy institut nespolehlivého plátce daně nebyl ještě do ZDPH zaveden. Dle městského soudu bylo z daného důvodu napadené rozhodnutí stiženo vadou nepřípustné retroaktivity.

NSS s posouzením učiněným městským soudem nesouhlasil, neboť ten posoudil jednání žalobkyně jako dva odlišné skutky (zapojení do podvodných obchodů a neuhrazení zajišťovacích příkazů). Tímto způsobem na danou věc však nelze dle NSS pohlížet. Správce daně vydal rozhodnutí o nespolehlivém plátci více než dva roky poté, co vstoupila v účinnost novela ZDPH, tedy v době, kdy byly splněny i všechny předpoklady pro dané rozhodnutí. V projednávané věci nelze rozdělovat různé právní skutečnosti, které tvoří předpoklady rozhodnutí o nespolehlivém plátci, na jednotlivé skutky, u nichž by bylo třeba u každého z nich posuzovat zvlášť dobu jejich dokončení. O nespolehlivém plátci daně je možné rozhodnout až tehdy, kdy budou současně naplněny všechny předpoklady podle § 106a odst. 1 ZDPH, ve spojení s bodem 1 písm. b) informace GFŘ. To se stalo až poté, co žalobkyně neuhradila zajišťovací příkazy. V daném ohledu není rozhodné, kdy se účastnila podvodných obchodů, podstatné je to, kdy nastala právní skutečnost, která představuje poslední předpoklad pro rozhodnutí o nespolehlivém plátci (nezaplacení zajišťovacích příkazů). Žalobkyně tedy nemusela být postižena za zapojení do podvodných obchodů rozhodnutím o nespolehlivém plátci daně, pokud by dobrovolně zaplatila zajišťovací příkazy.

Doplňující informace:
Sbírka rozhodnutí: NE
Rozšířený senát: NE
Zákonná úprava: § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o DPH

10 Afs 199/2020 – 62 OLEO CHEMICAL