POSEČKÁNÍ, PROMINUTÍ DANĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

OTÁZKA, ZDA LZE ADMINISTRATIVNÍ POCHYBENÍ PŘI ÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK POVAŽOVAT ZA OSPRAVEDLNITELNÝ DŮVOD

Placený obsah

ČETNOST PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ PŘI SPRÁVNĚ DANÍ V RÁMCI APLIKACE INSTITUTU PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Placený obsah

SPRÁVCE DANĚ NEMÁ POVINNOST PROMINOUT ALESPOŇ ZČÁSTI ÚROK Z PRODLENÍ PŘI EXISTENCI OSPRAVEDLNITELNÉHO DŮVODU PRODLENÍ

Placený obsah

SPRÁVNÍHO UVÁŽENÍ PŘI ROZHODOVÁNÍ O PROMINUTÍ PENÁLE – ZOHLEDNĚNÍ ZÁVAŽNOSTI JEDNÁNÍ, KTERÉ BYLO ZÁKLADEM PRO ULOŽENÍ PENÁLE

Placený obsah

ÚČINNOST ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ROZLOŽENÍ ÚHRADY DANĚ NA SPLÁTKY

Placený obsah

ABSENCE VLASTNÍCH ÚVAH SPRÁVCE DANĚ V ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

Placený obsah

TRESTNÍ STÍHÁNÍ JAKO DŮVOD NEVYHOVĚNÍ ŽÁDOSTI O PROMINUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

Placený obsah

NÁROK NA PROMINUTÍ ÚROKU Z PRODLENÍ Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉ EKONOMICKÉ SITUACE

Placený obsah

PROMINUTÍ PLACENÍ ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ POD PODMÍNKOU, ŽE SE U DAŇOVÉHO SUBJEKTU NEZMĚNÍ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Placený obsah

2 Afs 62/2017 - 37 ACE Trade
ze dne 2. srpna 2017

PROMINUTÍ PENÁLE – PODMÍNKA , ŽE NEDOŠLO K ZÁVAŽNÉMU PORUŠENÍ DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ

Žádá-li daňový subjekt o prominutí penále, pak se pro účely možnosti jeho prominutí, tj. že nedošlo k „závažnému porušení“ daňových nebo účetních právních předpisů, nepřihlíží k samotnému jednání daňového subjektu, které založilo uložení penále, o jehož prominutí je žádáno. Nicméně k takovémuto „závažnému porušení“ může správce daně v rámci správního uvážení přihlédnout, a to s ohledem na jeho povahu, intenzitu či jiné okolnosti, a penále neprominout.

Celý článek