DOKAZOVÁNÍ

NEZOHLEDNĚNÍ LISTIN, KTERÉ DAŇOVÝ SUBJEKT PŘEDLOŽIL, ANIŽ BY KONKRETIZOVAL, CO MAJÍ PROKAZOVAT

Placený obsah

6 Afs 125/2021 – 56 Galmet trade
ze dne 28. února 2023

DAŇOVÁ UZNATELNOST VÝDAJŮ JAKO PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA POSOUZENÁ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Otázka faktického uskutečnění plnění je přímo předmětem daňového řízení, které spadá do působnosti správce daně, tudíž ten není vázán rozsudkem trestního soudu, který ve svém výroku deklaruje uskutečnění sporného plnění. Je však závažnou vadou řízení, pokud správce daně odmítne trestní rozsudek vůbec zohlednit jako důkaz s odůvodněním, že není pro něj závazný.

Celý článek

POUŽITELNOST PROSTÉHO PŘEKLADU CIZOJAZYČNÉ LISTINY V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

Placený obsah

DOKAZOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ V REŽIMU UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Placený obsah

ZNEMOŽNĚNÍ PROCESNÍ OBRANY Z DŮVODU ODPOJENÍ DATOVÉHO KABELU OD SERVERU

Placený obsah

ROZPOR V HODNOCENÍ IDENTICKÝCH SKUTKOVÝCH OTÁZEK SPRÁVCEM DANĚ U DODAVATELE A PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ

Placený obsah

NESEZNÁMENÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU S DŮKAZEM Z INTERNETU PROVEDENÝM V ODVOLACÍM ŘÍZENÍ

Placený obsah

POVINNOST POLICIE ČR POSKYTNOUT ZÁZNAMY Z KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ O POHYBU VOZIDLA DAŇOVÉHO SUBJEKTU PRO ÚČELY DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ

Placený obsah

ROZLOŽENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE STRAN VÝDAJŮ PŘEDSTAVUJÍCH NEDOKONČENOU VÝROBU

Placený obsah

ODMÍTNUTÍ NÁVRHU NA PROVEDENÍ ZNALECKÉHO POSUDKU JAKO NADBYTEČNÝ DŮKAZ

Placený obsah