DOKAZOVÁNÍ

VYŽÁDANÉ KAMEROVÉ ZÁZNAMY A JEJICH POUŽITÍ JAKO DŮKAZNÍ PROSTŘEDEK

Placený obsah

NEVYZVÁNÍ SVĚDKA K PŘEDLOŽENÍ LISTINNÝCH DŮKAZŮ, KTERÉ BY MOHLY OBJASNIT ROZSAH USKUTEČNĚNÝCH PLNĚNÍ

Placený obsah

NEUNESENÍ DŮKAZNÍHO BŘEMENE STRAN MNOHONÁSOBNÉHO NAVÝŠENÍ CENY JAKO DŮVODNÉ SKUTEČNOSTI O VĚDOMOSTI DAŇOVÉHO PODVODU

Placený obsah

NEUNESENÍ DŮKAZNÍ BŘEMENA SPRÁVCEM DANĚ STRAN PROKÁZÁNÍ, ŽE FINANČNÍ PROSTŘEDKY VYPLACENÉ JEDNATELI PŘEDSTAVOVALY JEHO PŘÍJEM ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

Placený obsah

NEZOHLEDNĚNÍ LISTIN, KTERÉ DAŇOVÝ SUBJEKT PŘEDLOŽIL, ANIŽ BY KONKRETIZOVAL, CO MAJÍ PROKAZOVAT

Placený obsah

6 Afs 125/2021 – 56 Galmet trade
ze dne 28. února 2023

DAŇOVÁ UZNATELNOST VÝDAJŮ JAKO PŘEDBĚŽNÁ OTÁZKA POSOUZENÁ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Otázka faktického uskutečnění plnění je přímo předmětem daňového řízení, které spadá do působnosti správce daně, tudíž ten není vázán rozsudkem trestního soudu, který ve svém výroku deklaruje uskutečnění sporného plnění. Je však závažnou vadou řízení, pokud správce daně odmítne trestní rozsudek vůbec zohlednit jako důkaz s odůvodněním, že není pro něj závazný.

Celý článek

POUŽITELNOST PROSTÉHO PŘEKLADU CIZOJAZYČNÉ LISTINY V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

Placený obsah

DOKAZOVÁNÍ V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ V REŽIMU UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Placený obsah

ZNEMOŽNĚNÍ PROCESNÍ OBRANY Z DŮVODU ODPOJENÍ DATOVÉHO KABELU OD SERVERU

Placený obsah

ROZPOR V HODNOCENÍ IDENTICKÝCH SKUTKOVÝCH OTÁZEK SPRÁVCEM DANĚ U DODAVATELE A PŘÍJEMCE ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ

Placený obsah