DAŇOVÉ ŘÍZENÍ

VADY PRVOSTUPŇOVÉHO ŘÍZENÍ ODSTRANĚNÉ V RÁMCI ŘÍZENÍ ODVOLACÍHO

Placený obsah

ZÁKONNOST DOŽÁDÁNÍ K PROVEDENÍ POSTUPU VYČÍSLENÍ DANĚ PODLE POMŮCEK

Placený obsah

POUŽITELNOST PROSTÉHO PŘEKLADU CIZOJAZYČNÉ LISTINY V DAŇOVÉM ŘÍZENÍ

Placený obsah

PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ A JEHO POSOUZENÍ PODLE OBSAHU JAKO ODVOLÁNÍ

Placený obsah

VÝSLEDEK DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ U JINÉ OSOBY A ZÁSADA LEGITIMNÍHO OČEKÁVÁNÍ

Placený obsah

NÁMITKA PODJATOSTI ÚŘEDNÍ OSOBY – TRESTNÍ OZNÁMENÍ PODANÉ PRACOVNÍKEM SPRÁVCE DANĚ JAKO SOUKROMOU OSOBOU

Placený obsah

PŘÍHRANIČNÍ FÚZE – PRÁVNÍ NÁSTUPCE DAŇOVÉHO SUBJEKTU, JENŽ NENÍ TUZEMSKÝM REZIDENTEM – MOŽNOST VEDENÍ DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ PODLE TUZEMSKÉ PROCESNÍ ÚPRAVY

Placený obsah

ODLIŠNÉ POSOUZENÍ TÉHOŽ PLNĚNÍ U DODAVATELE A ODBĚRATELE

Placený obsah

SEZNÁMENÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU S OBSAHEM ODPOVĚDI DOŽÁDANÉHO MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE DANĚ DODAVATELE

Placený obsah

7 Afs 51/2010 – 128 / 4 Afs 112/2020 - 45 / 4 Afs 490/2019 - 34
ze dne 17. června 2010 / ze dne 30. září 2020 / ze dne 22. listopadu 2021

DAŇOVÉ ŘÍZENÍ U SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBY – ROZDĚLENÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA SPOLUPRACUJÍCÍ OSOBU

Příjmy ze živnostenského podnikání plynoucí „hlavnímu daňovému subjektu“ není možné nejprve rozdělit mezi něj a spolupracující osobu podle § 13 ZDP a následně uplatnit pro obě takto rozdělené části příjmů paušální výdaje.
Řízení o daňové povinnosti spolupracující osoby je samostatným řízením, které je odlišné od daňového řízení vedeného s  „hlavním daňovým subjektem“, tudíž úkon učiněný vůči „hlavnímu daňovému subjektu“ není úkonem učiněným v daňovém řízení spolupracující osoby, která není ani jeho adresátem.

Celý článek