POSTUP K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ

VADY PRVOSTUPŇOVÉHO ŘÍZENÍ ODSTRANĚNÉ V RÁMCI ŘÍZENÍ ODVOLACÍHO

Placený obsah

2 Afs 60/2021 - 23 EKO Logistics
ze dne 30. prosince 2022

STANOVENÍ DANĚ PO ZAHÁJENÉM POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ – ZRUŠENÍ PLATEBNÍHO VÝMĚRU V DŮSLEDKU MARNÉHO UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY – NÁROK NA ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

Pokud správce daně z důvodu marného uplynutí lhůty pro stanovení daně nevydá pravomocné rozhodnutí o stanovení daně, pak tvrzený nadměrný odpočet DPH je konkludentně vyměřen v souladu s daňovým přiznáním. Daňovému subjektu v dané situaci nemůže náležet nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně, ale pouze nárok na úrok z vratitelného přeplatku.
Zahájený, avšak včas neskončený postup k odstranění pochybností, musí být považován za „nicotný“.

Celý článek

NESEPSÁNÍ PROTOKOLU O PRŮBĚHU POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ

Placený obsah

NEUZNÁNÍ ODPOČTU DPH NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ – VYTÝKANÁ VADA SPOČÍVAJÍCÍ V NEPROVEDENÍ DAŇOVÉ KONTROLY

Placený obsah

SDĚLENÍ POCHYBNOSTÍ SPRÁVCE DANĚ JINÝMI ZPŮSOBY NEŽ PROSTŘEDNICTVÍM VÝZVY

Placený obsah

PŘEKROČENÍ ZÁKONNÉHO RÁMCE POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ DALŠÍ VÝZVOU

Placený obsah

9 Afs 64/2019 - 52 / 31 Af 31/2020 - 53
ze dne 13. června 2019 / ze dne 14. prosince 2021

ŽALOBA PROTI VÝZVĚ K PROKÁZÁNÍ PŘÍJMŮ

Prostředkem ochrany před nezákonnou výzvou k prokázání příjmů, případně před nezákonným postupem na tuto výzvu navazujícím, je žaloba na ochranu před nezákonným zásahem.

Celý článek

ŽALOBA NA OCHRANU PŘED NEZÁKONNÝM ZÁSAHEM Z DŮVODU NEDODRŽENÍ LHŮT STANOVENÝCH UNIJNÍM PRÁVEM V OBLASTI MEZINÁRODNÍHO DOŽÁDÁNÍ

Placený obsah

SUBSIDIARITA ZÁSAHOVÉ A NEČINNNOSTNÍ ŽALOBY VŮČI ŽALOBĚ PROTI ROZHODNUTÍ

Placený obsah

LHŮTA PRO VYDÁNÍ VÝZVY K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ

Placený obsah