NEOPRÁVNĚNÉ JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

ROZHODNUTÍ SPRÁVCE DANĚ O JINÉM NÁROKU, NEŽ KTERÝ ŹALOBCE UPLATNIL

Placený obsah

POCHYBENÍ SPRÁVNÍHO SOUDU STRAN NEODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ VE VĚCI URČENÍ OKAMŽIKU PŘEDEPSÁNÍ ÚROKU NA OSOBNÍ DAŇOVÝ ÚČET DAŇOVÉHO SUBJEKTU

Placený obsah

NÁROK NA PŘIZNÁNÍ ÚROKU Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ DLE PODMÍNEK DAŇOVÉHO ŘÁDU I ZA DOBU PŘED JEHO ÚČINNOSTÍ

Placený obsah

2 Afs 60/2021 - 23 EKO Logistics
ze dne 30. prosince 2022

STANOVENÍ DANĚ PO ZAHÁJENÉM POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ – ZRUŠENÍ PLATEBNÍHO VÝMĚRU V DŮSLEDKU MARNÉHO UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY – NÁROK NA ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

Pokud správce daně z důvodu marného uplynutí lhůty pro stanovení daně nevydá pravomocné rozhodnutí o stanovení daně, pak tvrzený nadměrný odpočet DPH je konkludentně vyměřen v souladu s daňovým přiznáním. Daňovému subjektu v dané situaci nemůže náležet nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně, ale pouze nárok na úrok z vratitelného přeplatku.
Zahájený, avšak včas neskončený postup k odstranění pochybností, musí být považován za „nicotný“.

Celý článek

STANOVENÍ ÚROKU Z PRODLENÍ A POVINNOST SPRÁVCE DANĚ ZOHLEDNIT Z MOCI ÚŘEDNÍ PŘEPLATEK EVIDOVANÝ U JINÉHO SPRÁVCE DANĚ

Placený obsah

PŘÍPUSTNOST ÚROČENÍ ROZDÍLU MEZI ÚROKEM PŘIZNANÝM SPRÁVCEM DANĚ A VYŠŠÍM ÚROKEM PŘIZNANÝM ODVOLACÍM ORGÁNEM

Placený obsah

ZOHLEDNĚNÍ PŘEPLATKU NA DANI EVIDOVANÉHO U JEDNOHO SPRÁVCE DANĚ NA ÚHRADU NEDOPLATKU DANĚ U JINÉHO SPRÁVCE DANĚ

Placený obsah

ZMĚNA ROZHODNUTÍ V ODVOLACÍM ŘÍZENÍ A NÁROK NA ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

Placený obsah

PŘIZNÁNÍ ÚROKU V DVOJNÁSOBNÉ VÝŠI, NASTALO-LI NEOPRÁVNĚNÉ VYMÁHÁNÍ V DŮSLEDKU NEZÁKONNOSTI PLATEBNÍHO VÝMĚRU ZA JINÉ ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Placený obsah

ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO VYMÁHÁNÍ V PŘÍPADĚ NEOPRÁVNĚNÉ EXEKUCE

Placený obsah