LHŮTA PRO STANOVENÍ DANĚ

2 Afs 60/2021 - 23 EKO Logistics
ze dne 30. prosince 2022

STANOVENÍ DANĚ PO ZAHÁJENÉM POSTUPU K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ – ZRUŠENÍ PLATEBNÍHO VÝMĚRU V DŮSLEDKU MARNÉHO UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY – NÁROK NA ÚROK Z NEOPRÁVNĚNÉHO JEDNÁNÍ SPRÁVCE DANĚ

Pokud správce daně z důvodu marného uplynutí lhůty pro stanovení daně nevydá pravomocné rozhodnutí o stanovení daně, pak tvrzený nadměrný odpočet DPH je konkludentně vyměřen v souladu s daňovým přiznáním. Daňovému subjektu v dané situaci nemůže náležet nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně, ale pouze nárok na úrok z vratitelného přeplatku.
Zahájený, avšak včas neskončený postup k odstranění pochybností, musí být považován za „nicotný“.

Celý článek

ABSENCE VÝZVY K PODÁNÍ DODATEČNÉHO DAŇOVÉHO TVRZENÍ – ZÁKONNOST ZAHÁJENÉ DAŇOVÉ KONTROLY A DOPAD NA BĚH PREKLUZIVNÍ LHŮTY KE STANOVENÍ DANĚ

Placený obsah

VEDENÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ JAKO MOŽNÝ DŮVOD PRO STAVENÍ LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ

Placený obsah

NEZÁKONNÉ STAVĚNÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ Z DŮVODU MEZINÁRODNÍMU DOŽÁDÁNÍ

Placený obsah

POVINNOST ZKOUMAT OTÁZKU PREKLUZE PRÁVA STANOVIT DAŇ VE FÁZI DAŇOVÉ EXEKUCE NAŘÍZENÉ NA ZÁKLADĚ VYKONATELNÉHO ZAJIŠŤOVACÍHO PŘÍKAZU

Placený obsah

POČÁTEK BĚHU PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ

Placený obsah

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ NOVĚ BĚŽÍCÍ LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ PO JEJÍM PŘERUŠENÍ V DŮSLEDKU DAŇOVÉ KONTROLY

Placený obsah

PREKLUZIVNÍ LHŮTA PRO STANOVENÍ DANĚ – PODSTATNÁ ZMĚNA VE SLOŽENÍ OSOB A JEJÍ VLIV NA MOŽNOST ODEČÍST DAŇOVOU ZTRÁTU

Placený obsah

ROZHODNUTÍ O SPÁCHÁNÍ DAŇOVÉHO TRESTNÉHO ČINU A MOŽNOST DOMĚŘIT DAŇ I PO UPLYNUTÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY, KTERÁ POČALA BĚŽET ZA ÚČINNOSTI ZSDP

Placený obsah

DAŇOVÁ KONTROLA U PLÁTCE DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A BĚH LHŮTY PRO STANOVENÍ DANĚ

Placený obsah